ผู้เข้าร่วมสัมมนา
(เรียงตามสถาบัน)

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.30 น.
ที่ ชื่อ - สกุล สถาบัน เสวนาวงย่อย
[1] รับเข้าศึกษา
[2] ฐานข้อมูล
[3] KM
ชำระเงิน
ค่าลงทะเบียน
ส่งรูปถ่าย สถานะ
การลงทะเบียน
1 นางสาวนิตยา วงษ์สถิตย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 / / /
2 นายนุกูล หาดสมบัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 / / /
3 นางปราณีต ตันมณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 / / /
4 นางรัตนา บุณยมาลิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 / / /
5 นายวัชรกุล จันทรเวช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 / / /
6 นางอรนารถ จันทร์ศุภฤกษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 / / /
7 นายเจตน์ พงษ์เจริญฤทธิ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 3 / / /
8 นางสาวนันท์นภัส พรเจริญวาสน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 3 / / /
9 นางพรพรรณ ศุภภิญโญพงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 3 / / /
10 นางสาวกัญญาณัฐ ไฝคำ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2 / / /
11 นางสาวปัทมา เติมลาภ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 1 / / /
12 นางสาวณิชาดา เทพเรือน มหาวิทยาลัยเกริก 2 / / /
13 นางปรารถนา แก้วสุขโข มหาวิทยาลัยเกริก 2 / / /
14 นางจิรพรรณ เรืองฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 x / x
15 นายณัฐพงศ์ สุโกมล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 x / x
16 นางทิพย์วัลย์ เหล่าวงศ์โคตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 x / x
17 นางนวพร คำชูสังข์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 x / x
18 นางปานจิต บูรณสมภพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 x / x
19 นางสาวรัฐติกา ปานเถื่อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 x / x
20 นางวะรา พุ่มสุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 x / x
21 นายศักดา อินทรวิชัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 x / x
22 นางสาวจินตนา กออนันตกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 / / /
23 นางสาวฐิติรัตน์ ตันติวัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 / / /
24 นายทศพร พิชัยยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 / / /
25 นางนิสากร สุทธิแป้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 / / /
26 นางนุชรี จงแก้ววัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 / / /
27 นางพิไลพร วงศ์ภูงา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 / / /
28 นางวารุณี ศรีนาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 / / /
29 นางสาวเสาวลักษณ์ สมบูรณ์ผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 / / /
30 นางกานต์พิชา ควรหาเวช มหาวิทยาลัยทักษิณ 1 / / /
31 นายบัณฑิต ทองสงฆ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 3 / / /
32 นายพยัต คงศรีแก้ว มหาวิทยาลัยทักษิณ 1 / / /
33 นางสาวฤทัยรัตน์ ไชยเดช มหาวิทยาลัยทักษิณ 3 / / /
34 นางสาวสุมล ไชยศรี มหาวิทยาลัยทักษิณ 3 / / /
35 นางโสภิน วัฒนเมธาวี มหาวิทยาลัยทักษิณ 1 / / /
36 นางอัญชิษฐา ล่ำวัฒนพร มหาวิทยาลัยทักษิณ 3 / / /
37 นางสาวนิรามัย จรัสด้วง มหาวิทยาลัยทักษิณ   1 / / /
38 นายกิตติคุณ อางคาสัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1 / / /
39 นางสาวนิชาภา ปัญจมาวัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2 / / /
40 นางสาววนิดา ยะเดช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3 / / /
41 นางสาวศรัญญา วาหะรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3 / / /
42 นางสาวศิริรัตน์ ดำพรมพะเนาว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2 / / /
43 นางจิรชยา จิตต์จำนงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2 / / /
44 นางสาววิไลพร หวาดอิ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3 / / /
45 นายสงบ คงคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2 / / /
46 นางสาวสุพัชรา อักษรถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3 / / /
47 นางสาวสุภาพร ฐานันตร์สฤษดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1 / / /
48 นางสาวกรรณิการ์ ชัญญชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 3 / / /
49 นางนวลจันทร์ ผะอบทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 3 / / /
50 นางมณฑิรา เนตรทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 3 / / /
51 นางสาววาสนา ด้วงเหมือน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2 / / /
52 นายวิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1 / / /
53 นายวีรยุทธ์ ปิ่นสุภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1 / / /
54 นายวุฒินันท์ สุวรรณศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2 / / /
55 นางสาวศิรประภา ฉิมอยู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 3 / / /
56 นางสมคิด รักษาทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1 / / /
57 นายอาทิตย์ ตาทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 3 / / /
58 นางสาวจันทนา กสิวิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 3 / / /
59 นายนิคม สาคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1 / / /
60 นางสาวบัวทิพย์ อุบลประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 3 / / /
61 นางรัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2 / / /
62 นายเอกทิตย์ กิจขจรเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2 / / /
63 นางจิณณ์รัตน์ กำประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 1 / / /
64 นายณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 1 / / /
65 นางพรเพ็ญ บุญรัตนวิจิตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2 / / /
66 นายภัทรพงษ์ แซ่ตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2 / / /
67 นายจิรวัฒน์ แก้วรากมุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2 / / /
68 นางดาวรรณ เกิดคล้าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 3 / / /
69 นางวณิชชา เฉลิมวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 3 / / /
70 นางสาววิไลพร สายทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 3 / / /
71 นายสมเกียรติ วงษ์พานิช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 1 / / /
72 นายสมนึก  สุระธง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2 / / /
73 นางสาวกิตติยา กิตติประภานันท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2 / / /
74 นางสาวอุมาภรณ์ กรีโส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 3 / / /
75 นางชุลีรัตน์ อรุณส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 3 x / x
76 นายไพฑูรย์ พุทธมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 1 x / x
77 นางสาวภัณฑิรา สุขนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2 x / x
78 นางสาวภัทรานุช บุญเรือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 1 x / x
79 นางสาวขณิษฬา พันธุ์พาณิชย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3 / / /
80 นางสาวจันทกานต์ กุหลาบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2 / / /
81 นางทัศนีย์ เสาวนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3 / / /
82 นางสาวปิยมาภรณ์ มินขุนทด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3 x / x
83 นางเพ็ญจันทร์ สุทธิวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3 x / x
84 นายเศวตฤกษ์ เสนาะเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2 / / /
85 นางอรวรรณ กิ่งสละ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3 / / /
86 นายชัยพร ดีวี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2 / x x
87 นายสุรัตน์ โพธิสิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2 / x x
88 นางกชกร วงค์เหง้า มหาวิทยาลัยนครพนม 2 / / /
89 นายเดชา วงศ์ปัสสะ มหาวิทยาลัยนครพนม 2 / / /
90 นางทัศนีย์ พลแก้ว มหาวิทยาลัยนครพนม 3 / / /
91 นางสาวนงนุช เมธีวิชานนท์ มหาวิทยาลัยนครพนม 2 / / /
92 นางสาวเนตรนภา แสงเชื้อพ่อ มหาวิทยาลัยนครพนม 2 / / /
93 นางพัชรีภรณ์  ไชยยงค์ มหาวิทยาลัยนครพนม 2 / / /
94 นางสาวรสสุคนธ์ แก้วไกรสร มหาวิทยาลัยนครพนม 1 / / /
95 นางสาวศรีตะวัน ศรีหาโคตร มหาวิทยาลัยนครพนม 1 x / x
96 นางสาวศิรินาฏ  ต้นสวรรค์ มหาวิทยาลัยนครพนม 2 x x x
97 นางสาวศิริวรรณ หาวิลี มหาวิทยาลัยนครพนม 2 / / /
98 นายเศรษฐา สุขัน มหาวิทยาลัยนครพนม 2 / / /
99 นางสภาพร คงเกษม มหาวิทยาลัยนครพนม 2 / x x
100 นางสมสุข อรุณมิตร มหาวิทยาลัยนครพนม 2 x x x
101 นางสุพรรณี เขียวไกร มหาวิทยาลัยนครพนม 2 / / /
102 นายอภิชาติ จำปา มหาวิทยาลัยนครพนม 2 / / /
103 นางประดับเดือน ทองเชื้อเชิญ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2 / / /
104 นางรังสิมา เมฆมงคล มหาวิทยาลัยนเรศวร 3 / / /
105 นางวาสนา พาใจดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 / / /
106 นายวิรัตน์ ชื่นชอบ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2 / / /
107 นางสาวอุ่นเรือน ภารังกูล มหาวิทยาลัยนเรศวร 3 / / /
108 นางศิรินันท์ กาฬบุตร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 2 / / /
109 นางสาวกฤษณา เกิดสม มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2 / / /
110 นางสาวเมธาวี ศิลาขาว มหาวิทยาลัยปทุมธานี 3 / / /
111 นางสาวสุจิตรา ศิริโสม มหาวิทยาลัยปทุมธานี 1 / / /
112 นางกรรณิการ์ กงแก้ว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 3 / / /
113 นางสาวพัชรัตน์ สิงเหาะ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 1 / / /
114 นายกฤษฎา   ศักดิ์คำดวง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 x x x
115 นางสังวาล ศิริ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3 x x x
116 นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 x x x
117 นางสาวอังคณา ศรีมุลตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 x x x
118 นางจันทิพร ยะบุญวัน มหาวิทยาลัยมหิดล 2 x / x
119 นางสาวชลธิชา บุญดิเรก มหาวิทยาลัยมหิดล 2 x x x
120 นายศิลป์ พรเสริมลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2 x / x
121 นางสาวญาณิศา เขียวอ่อน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 3 / / /
122 นางสาวณัฐกาณ จรจันทร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2 / / /
123 นางธัญจิรา วงค์ปินตา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 3 / / /
124 นางสาวนาถธิดา จันทร์คำ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2 / / /
125 นายประจักษ์ ไชยวงค์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2 / / /
126 นางสาวเรืองรินทร์ ปันตี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 3 / / /
127 นายเรืองศักดิ์ เกลี้ยงกมล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1 / / /
128 นายสิทธิชัย แทนด้วง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2 / / /
129 นางสาวสุชาดา พัฑฒนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 3 / / /
130 นายอนุชา โกดถา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 3 / / /
131 นางรัตนา อนันต์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2 / / /
132 นางสมัย พันธ์สอาด มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2 / / /
133 นางชุติมา บุญเกื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 1 / / /
134 นายบุญช่วย แก้วศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 3 / / /
135 นางปนัดดา สกุลขอเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 1 / / /
136 นายสงกรานต์ สุขเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2 / / /
137 นายพิชัย ระบอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 / / /
138 นางประพิม เมธธาวีชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 3 / x x
139 นางสมหญิง จันทรุไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 3 / x x
140 นายสากล ชินสิทธิเวช มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2 / / /
141 นายเดชชาติ ภักดีพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2 / / /
142 นายสถาพร วีระสุนทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2 / / /
143 นางสุบัน บัวขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 3 / / /
144 นางอัจฉรี ขจรไชยกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2 / / /
145 นางสาวยุวนารี ฉิมพาลี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2 / x x
146 นางสาวรพีพรรณ คงบุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 / x x
147 นายกฤตณัฐ สัตยสุนทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 3 / / /
148 นางสาวจุฑามาศ ชัญญะพิเชฏฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 3 / / /
149 นางนางอัมพร สัตย์ประกอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 1 / / /
150 นางสาวนุสรา บ้านใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 1 / / /
151 นางสาวประนอม หาญจริง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 3 / / /
152 นายพิทักษ์ อยู่มี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 3 / / /
153 นางสาวเพ็ญพักตร์ ราวิล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 2 / / /
154 นางสาวยุพาวดี ศรีไตรรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 2 / / /
155 นายขวัญชัย แก่นไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2 / / /
156 นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 1 / / /
157 นางปารวี ร้อยกรอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 3 / / /
158 นางพัชริยา ศรีสด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 3 / / /
159 นางสาวอรทัย ประทุมมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 1 / / /
160 นายกานต์ เสกขุนทด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2 x x x
161 นายธงชัย หอมชื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2 x x x
162 นางสาววาทิตา เอื้อเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 1 x x x
163 นางสาวสุมินตรา คางดวง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 1 x x x
164 นายเสรี จีนภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2 x x x
165 นางสาวชุลีพรรณ สิทธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 3 / / /
166 นางพรทิพย์ โคตะ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 3 / / /
167 นางสาวฐิติกานต์ จิตรจา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 / / /
168 นางสาวพวงเพชร พลทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2 / / /
169 นางรัชฎาพร ยอดศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2 / / /
170 นางศิริพร  ศรีเชลียง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3 / / /
171 นางสาวสุธาสินี นิลแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 / / /
172 นางขวัญกมล ขุนพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 3 / / /
173 นางนฤมล อัศวเกศมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 3 / / /
174 นายพฤษภากร ปรัชญาเมธีธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 1 / / /
175 นายวัชระ อยู่หนู มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2 / / /
176 นางจำนรรจา นุ้ยเลี้ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2 / / /
177 นางสาวณัฐชา แก้ววิมล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2 / / /
178 นายนภศูล วรมิ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2 / / /
179 นายบุญธรรม สังขะเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2 / / /
180 นางถวิลหวัง ปิ่นประดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3 / / /
181 นายบุญเรือง เกตุศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 / / /
182 นางสาววัลวิกา สัตถาวร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2 / / /
183 นายนิติธร อุ่นคำปา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 3 / / /
184 นายวิทยา สุขสา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 / / /
185 นายอุเทน ทองสาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2 / / /
186 นางกมลรัตน์ เพชรกาฬ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3 / / /
187 นางสาวณิรมล บุญแสง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 / / /
188 นางปทุม สุขสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3 / / /
189 นางพรทิพย์ ผอมเส้ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1 / / /
190 นายพิเชษฐ์ ปานจันทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1 / / /
191 นางไพจิตรา สุวรรณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3 / / /
192 นางเรวดี คองประชุม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3 / / /
193 นางวรรณี เหมือนเพชร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1 / / /
194 นางวารุณี ยอดราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3 / / /
195 นายสุพิศ ฤทธิ์แก้ว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1 / / /
196 นายโองการ กุลสมบัติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 / / /
197 นางสาวกุสุมา ปิยโพธิกุล มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) 2 x / x
198 นางสาวประภาภรณ์ เดชศักดิ์ดา มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) 3 x / x
199 นายบัญชา นิ่มประเสริฐ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3 / / /
200 นายปัญญพนต์ ปัญญา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2 / / /
201 นางสาวธัญญ์นิธิ เกียรติเกิดสุข มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1 / / /
202 นางสาวรฐา ปั้นประเสริฐ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1 / / /
203 นางสาวรัตนา ประพฤติชอบ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2 / / /
204 นายวันชัย จันไกรผล มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2 / / /
205 นางวารุณี บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 3 / / /
206 นางศศิธร กอเจริญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 3 / / /
207 นางอำไพ เสือเปีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2 / / /
208 นายดิเรก กรรณแก้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร 3 / / /
209 นางสาวถนอมวงศ์ สัมพัญญู มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 / / /
210 นางมณิกา ยวนแหล มหาวิทยาลัยศิลปากร 2 / / /
211 นางเกษร ดิสโร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 / / /
212 นางสาวณัฏฐารมย์ วงศ์หิรัญเดชา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 / / /
213 นางวิภาวดี สุวรรณชาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 / / /
214 นางสาวอัญชลี อรรจนโรจน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 / / /
215 นางอุบลวรรณ ศตะรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 / / /
216 นางประพิศ ชุมพล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 3 / / /
217 นางสาววริษฐา หะไร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 3 / / /
218 นางวรรณวไล  บัวเพ็ชร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 2 / / /
219 นางวารี หอมสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 2 / / /
220 นางสาวกฤษณา เกษโกวิท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1 x / x
221 นางสาวกัลยาณี อินทรศักดิ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2 x / x
222 นางสาวคณีนาฎ นคร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2 x / x
223 นางจารุวรรณ แสนแมน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1 x / x
224 นางณัฏฐพร พิมพายน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2 x / x
225 นายไพโรจน์ วิรัตน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2 x / x
226 นางลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 3 x / x
227 นางสาวสุณี เข่งเงิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2 x / x
228 นางสาวอ้อยอัจฉรา พงษ์ประยูร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2 x / x
229 นางสาวอัลนา มิสดีย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2 x / x
230 นางสาวขอพรชนก เรือนดวง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 1 / / /
231 นางดวงเนตร ทิพย์พิทักษ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 1 / / /
232 นางเบ็ญจภรณ์ แก้วกลม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 3 / / /
233 นายวิรุลย์ ชัยเกษม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2 / / /
234 นายกมล กิจสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 3 / / /
235 นางชูศรี ธนาประเสริฐสุข มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2 / / /
236 นายธนดล ถานโอภาส มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2 / / /
237 นางปัจฉิมา กิจเจริญ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 1 / / /
238 นายยุทธนา สุวรรณธาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 3 / / /
239 นางสาวชุติมา แสงดารารัตน์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 1 / / /
240 นางสาวสมฤดี สิงห์ยะบุศย์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 3 / / /
241 นางนันทพร เศรษฐทัตต์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 2 / / /
242 นางสาวเรวดี วงค์เดอรี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 2 / / /
243 นางสาวจิตติมา คล้ายไทย วิทยาลัยดุสิตธานี 1 / / /
244 นางสาวนาถนิศา หมั่นมาก วิทยาลัยดุสิตธานี 1 / / /
245 นายปิยะ ธาระเพ็ชร วิทยาลัยดุสิตธานี 2 / / /
246 นางสาวลัดดาวรรณ สื่อมโนธรรม วิทยาลัยตาปี 2 / / /
247 นางสมศรี ชูจิตร วิทยาลัยตาปี 2 / / /
248 นายบุญชัย รุ้งวิริยะวงค์ วิทยาลัยทองสุข 2 / / /
249 นายวิเชษฐ์ เกตุแก้ว วิทยาลัยทองสุข 2 / / /
250 นายสุวิทย์ แพงมา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 2 x x x
251 นายชาญณุ มนตรีพิริยาภรณ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2 / / /
252 นางสาวนงนุช ปากอ่อน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 1 / / /
253 นางสาวปิยะพร บุญตั้ง สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 1 / / /
254 นางสาวภาวิตา สันติวงศ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 3 / / /
255 นายรังสรรค์ ไกรศรานนท์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2 / / /
256 นางสาวสุชาดา วรรณา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 3 / / /
257 นายสุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2 / / /
258 นางช่อฉัตร บุญสมบัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 / / /
259 นายธนา หงษ์สุวรรณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 / / /
260 นางมลิวัลย์ อริพงษ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2 / / /
261 นางสาวศิวพร ทรัพย์เจริญไชย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2 / / /
262 นางสุมาลี เพ็ชรกูล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3 / / /
263 นางสาวกชกร สุจริตวิศาล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2 / / /
264 นางสาวนิตยา วัฒนาภรณ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 3 / / /
265 นายนิทัศน์ สุทธิรักษ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2 / / /
266 นายปราโมช  ช่างเจริญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1 / / /
267 นางสโรบล เกษสาคร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1 / / /
268 นางสาวสุวารี เกษเกษม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2 / / /
269 นางอัจชญา สิงคาลวานิช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 3 / / /
270 นางสาวดวงรัตน์ ธรรมสโรช สถาบันรัชต์ภาคย์ 2 / / /
271 นางสาวสุรินทร์ มรรคา สถาบันรัชต์ภาคย์ 2 / / /
ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.30 น.