รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ว. สหวิทยาการ) ครั้งที่ 1