ค่านิยมองค์กร / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

06-09-2561

ค่านิยมองค์กร
    “ SO Proud ” ....บริการที่เป็นเลิศ มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อองค์กร ด้วยความภาคภูมิใจ


วิสัยทัศน์
      เป็นผู้นำในระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการให้บริการตามมาตรฐานสากล โดยการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความเป็นธรรมศาสตร์

พันธกิจ

  1. บริหารข้อมูลที่เกี่ยวกับทะเบียนการศึกษา
  2. อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน
  3. จัดการกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
  4. จัดการระบบรับ-คืนค่าธรรมเนียมทางการศึกษา
  5. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาทุกระดับปริญญา
  6. ให้บริการอื่นๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย