ปรัชญาการศึกษา

29-10-2561

ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย

"มหาวิทยาลัยย่อมอุปมาประดุจบ่อน้ำบำบัดความกระหายของราษฎรผู้สมัครแสวงหาความรู้ อันเป็น สิทธิและโอกาสที่เขาควรมีควรได้ตามหลักเสรีภาพในการศึกษา " - ปรีดี พนมยงค์ (27 มิถุนายน 2477)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่แห่งโอกาสให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความหมายในชีวิตได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ มุ่งเน้นที่จะสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวมทั้ง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมหาวิทยาลัยย่อมส่งเสริมหลักสิทธิและเสรีภาพในการศึกษา เปิดกว้างทางความคิด ยอมรับความแตกต่างหลากหลายและพลวัตรของผู้คนในสังคม เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ทั้งนี้ บัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะ เป็นบุคลากรที่มีความส านึกต่อความถูกต้องและเป็นธรรม ยึดมั่นในหลักความเสมอภาคและเคารพศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์ของผู้อื่นตามค่านิยมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย