ร่วมเเสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิด นโยบายอาหารเพื่อสุขภาพ ภายในโรงอาหาร มธ. ศูนย์รังสิต

26-11-2561

ถึงเวลาสุขภาพดี...
มาร่วมเเสดงความคิดเห็น และเป็นส่วนหนึ่งกับคณะสาธารณสุขศาสตร์  เพื่อให้เกิดนโยบายอาหารเพื่อสุขภาพ ภายในโรงอาหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต