การตรวจร่างกาย และการส่งรายงานผลการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ปอด


คลิกส่งแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ปอด https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiImsQDUtNPBQRcHW1f-nZ6DP3yDIffRTXY7MDh7NHzCXgxg/viewform 

หมายเหตุ  สำหรับแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ปอด นักศึกษาต้องทำการสเเกนและอัพโหลดผ่านระบบส่งหลักฐานการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และส่งไฟล์ที่ Google From