การตรวจร่างกาย และการส่งรายงานผลการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

10-06-2563

การตรวจร่างกาย และการส่งรายงานผลการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
  1. นักศึกษาพบแพทย์ เพื่อตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐฯ เอกชน หรือคลินิก โดยรายงานผลตาม แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
  2. สเเกนใบรายงานผลตามแบบฟอร์มฯ ในข้อ 1
  3. คลิก ที่นี่ เพื่ออัพโหลดไฟล์ ในข้อ 2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Thammasat Well Being Center กองกิจการนักศึกษา