การตรวจร่างกาย และการส่งรายงานผลการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ปอด

10-06-2563

การตรวจร่างกาย และการส่งรายงานผลการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ปอด 
  1. นักศึกษาตรวจร่างกายและเอกซเรย์ปอด โดยรายงานผลตามแบบฟอร์มการตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ปอด
  2. สเเกนใบรายงานผลตามแบบฟอร์มการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ปอด ในข้อ 1
  3. อัพโหลดผ่านระบบส่งหลักฐานการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ โดยคลิก ที่นี่ ส่งเพื่อแบบฟอร์มการส่งเอกสารตรวจร่างกายของนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กองกิจการนักศึกษา