การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ครั้งที่ 3/2562

15-11-2562

     15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประชุมคณธกรรมการอำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา โดยมีอธิการบดี รศ. เกศินี วิฑูรชาติ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องอบรมและกิจกรรม สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต

     โดยการประชุมในครั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนฯ รศ. ดร. ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ เป็นผู้รายงานการดำเนินงานของสำนักงานทะเบียนในรอบปีที่ผ่านมา อาทิ 
      รายงานจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา และผู้มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
      รายงานจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
      สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
      สรุปผลรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นต้น      ทั้งนี้ สำนักงานทะเบียนฯ ยังได้รับเกียรติจาก คุณอำนวยพล แจ้งเจริญ ผู้แทนจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา อีกด้วย

เรียบเรียงเนื้อหา : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร