บุคลากร

26-10-2561

บุคลากร สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา โทร.(82) 1603-1609,1626
นายวินัย ตันธิกุล
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
vinaitan@reg.tu.ac.th
นางสาวศุภลักษณ์ พีเค
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
supaluck@reg.tu.ac.th
นางมนธณรรฐ เสวตสูตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
aongnana@reg.tu.ac.th
นายทรงวุฒิ วงค์สุวรรณ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
songwutw@reg.tu.ac.th
นางสาวศิรนาถ สินทรัพย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ siranart@reg.tu.ac.th
นายปณิธาน จุลพันธ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ jpanitan@reg.tu.ac.th

นางสาวสุมณกัญญา ชอบจิตต์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
dibsumon@reg.tu.ac.th
   

งานทะเบียนและวัดผล โทร. (82) 1610-1625
นางสาวศศิมา ร่วมพุ่ม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
rsasima@reg.tu.ac.th
นางจุฑามาศ เวศวิทย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
vchutham@reg.tu.ac.th
นางสาวปรียากร ป้อมสุวรรณ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
preya@reg.tu.ac.th
นางสาวปริศนา ไชยแสง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
prisana@reg.tu.ac.th
นายสันติ หงษ์ทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
h_santi@reg.tu.ac.th
นางรัชญา รุ่นมะลัง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
rachaya@reg.tu.ac.th
นางศศิประภา เจนสุทธิเวชกุล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
sasipra2@reg.tu.ac.th
นางสาวอารีรัตน์ สีเหลือง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
areerat@reg.tu.ac.th
นางสาวธรณ์ดาณี มุขหิรัญพันธ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
thondanee@reg.tu.ac.th
นางสาวสมาภรณ์ แก้วท่าไม้
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
samaporn@reg.tu.ac.th
นางสาวกนกพรรณพร ครองภูมินทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
bkanok@reg.tu.ac.th
นายเทพฤทธิ์ พุทธรักษ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
thepparit@reg.tu.ac.th
 
นางสาวไตรรัตนา วงค์คร้าย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
wtrairat@reg.tu.ac.th
นางสาวสริญา จิตรหวล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Csariya@reg.tu.ac.th
 
     
งานทะเบียนนักศึกษาศูนย์ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลำปาง และศูนย์พัทยา โทร. (81) 2742-2744,2835,3716-3719
นางสาวรุ่งทิพย์ รุ่งวิวัฒนกูล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
rrungthi@reg.tu.ac.th
นางธมลวรรณ ปิ่นมณี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
prah@reg.tu.ac.th
นางสาวปัทมา ภู่ทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
pathama@reg.tu.ac.th
นายสิริพันธุ์ บัวดี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
siripun@reg.tu.ac.th
นางสาวกนกกาญจน์ เวชชกรรม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
kanok.v@reg.tu.ac.th
นางสาวจุฑาภัค จงดี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
kjongdee@reg.tu.ac.th
   
นางสาวสุวนันท์ นกเอี้ยง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
thetickk@reg.tu.ac.th
   
     
งานแผนและบริหารสำนักงานทะเบียน โทร. (82) 1640-1649, 1654-1658
นางดารัตน์ เกตุสะอาด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
darrut@reg.tu.ac.th
นางสาวทองยุ่น มธุรส
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
mtongyoo@reg.tu.ac.th
นางสาวดวงพร โสติถิมานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
sduangpo@reg.tu.ac.th
นางสาวธีรารัตน์ สุทธิพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
stheerar@reg.tu.ac.th
นางสาวคณิตา ซองศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
kanitta@reg.tu.ac.th
นางสาวทราภรณ์ วรกุลดำรง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
taraporn.wo@reg.tu.ac.th
นางขวัญกมล ทองเนียม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
jkwan@reg.tu.ac.th
นางสาวอุบลทิพย์ โพธิลังกา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
jp-tip@reg.tu.ac.th
นางสาวศิรินันท์ กันนิ่ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
dsirinan@reg.tu.ac.th
 
นางหิรัณยา หนูสาท
พนักงานบริการ
nhiranya@reg.tu.ac.th
นายก่อเกียรติ พรหมขจร
พนักงานขับรถยนต์
pkhrokia@reg.tu.ac.th
 
     
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร โทร. (82) 1628-1632, 1651-1652
นางวิมล สุทธิกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
swimon@reg.tu.ac.th
นายจตุรงค์ เสาน้อย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
tum-it@reg.tu.ac.th
นายกฤษณ์ เรืองชัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
krit@reg.tu.ac.th
นางสาวสุมิตตา ใจมั่น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
sumittaj@reg.tu.ac.th
นางสาวพัชราภรณ์ ศรีเพียงจันทร์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
chomparw@reg.tu.ac.th
นายเสกสันต์ อำนวยพานิช
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
a_seksan@reg.tu.ac.th
   
นางสาวอัมพร ศรีสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
samporn@reg.tu.ac.th