ติดต่อสำนักงานทะเบียนนักศึกษา

06-09-2561

ช่องทางติดต่อ
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ศูนย์รังสิต
เลขที่  2 ถนนพระจันทร์
อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
เลขที่  99 หมู่ 18
อาคารสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-613-3716-9, 02-613-2742-3
และ 02-613-2835 
โทรศัพท์  02-564-4441-79 ต่อ 1651-1652
โทรสาร 02-564-4549
E-Meil
งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา register@reg.tu.ac.th
งานทะเบียนและวัดผล   enroll@reg.tu.ac.th
งานทะเบียนนักศึกษา ศูนย์ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลำปาง และศูนย์พัทยา prachan@reg.tu.ac.th
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร    it@reg.tu.ac.th
งานแผนและบริหารสำนักงานทะเบียน  plan@reg.tu.ac.th