บุคลากร

26-10-2561


งานทะเบียนประวัตินักศึกษา
     


นางสาวศุภลักษณ์ พีเค
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
supaluck@reg.tu.ac.th


นายวินัย ตันธิกุล
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
vinaitan@reg.tu.ac.th


นายณัฐวุฒิ อยู่สุข
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ynuttawut@reg.tu.ac.th


นายทรงวุฒิ วงค์สุวรรณ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
songwutw@reg.tu.ac.th


นางมนธณรรฐ เสวตสูตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
aongnana@reg.tu.ac.th


นางสาวศิรนาถ สินทรัพย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ siranart@reg.tu.ac.th
     
 

งานทะเบียนและวัดผล

นางจุฑามาศ เวศวิทย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
vchutham@reg.tu.ac.th


นางสาวศศิมา ร่วมพุ่ม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
rsasima@reg.tu.ac.th
 

นางสาวปรียากร ป้อมสุวรรณ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
preya@reg.tu.ac.th


นางรัชญา รุ่นมะลัง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
rachaya@reg.tu.ac.th


นางศศิประภา เจนสุทธิเวชกุล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
sasipra2@reg.tu.ac.th


นางสาวชุติมา โพธิ์ทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
chutima@reg.tu.ac.th


นางสาวธรณ์ดาณี มุขหิรัญพันธ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
thondanee@reg.tu.ac.th


นางสาวปริศนา ไชยแสง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
prisana@reg.tu.ac.th


นางสาวอารีรัตน์ สีเหลือง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
areerat@reg.tu.ac.th


นางสาวสมาภรณ์ แก้วท่าไม้
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
samaporn@reg.tu.ac.th


นายสันติ หงษ์ทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
h_santi@reg.tu.ac.th


นางสาวกนกพรรณพร ครองภูมินทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
bkanok@reg.tu.ac.th


นายเทพฤทธิ์ พุทธรักษ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
thepparit@reg.tu.ac.th

 
 
 

งานทะเบียนนักศึกษาศูนย์ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลำปาง และศูนย์พัทยา


นางสาวรุ่งทิพย์ รุ่งวิวัฒนกูล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
rrungthi@reg.tu.ac.th


นางธมลวรรณ ปิ่นมณี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
prah@reg.tu.ac.th


นางสาวปัทมา ภู่ทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
pathama@reg.tu.ac.th


นายสิริพันธุ์ บัวดี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
siripun@reg.tu.ac.th


นางสาวกนกกาญจน์ เวชชกรรม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
kanok.v@reg.tu.ac.th


นางสาวจุฑาภัค จงดี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
kjongdee@reg.tu.ac.th


นายเทอดพงศ์ เพชรศิริ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
terdpong@reg.tu.ac.th

 
 
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร


นางวิมล สุทธิกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
swimon@reg.tu.ac.th


นายจตุรงค์ เสาน้อย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
tum-it@reg.tu.ac.th


นายกฤษณ์ เรืองชัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
krit@reg.tu.ac.th

นางสาวพัชราภรณ์ ศรีเพียงจันทร์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
chomparw@reg.tu.ac.th

นายเสกสันต์ อำนวยพานิช
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
a_seksan@reg.tu.ac.th


นางสาวอัมพร ศรีสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
samporn@reg.tu.ac.th
 


งานแผนและบริหารสำนักงานทะเบียน


นางสาวคณิตา ซองศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
kanitta@reg.tu.ac.th


นางสาวดวงพร โสติถิมานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
sduangpo@reg.tu.ac.th


นางสาวธีรารัตน์ สุทธิพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
stheerar@reg.tu.ac.th


นางดารัตน์ เกตุสะอาด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
darrut@reg.tu.ac.th


นางสาวทองยุ่น มธุรส
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
mtongyoo@reg.tu.ac.th


นางขวัญกมล ทองเนียม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
jkwan@reg.tu.ac.th


นางสาวศิรินันท์ กันนิ่ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
dsirinan@reg.tu.ac.th


นางสาวทราภรณ์ วรกุลดำรง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
taraporn.wo@reg.tu.ac.th


นางสาวอุบลทิพย์ โพธิลังกา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
jp-tip@reg.tu.ac.th


นางหิรัณยา หนูสาท
พนักงานบริการ
nhiranya@reg.tu.ac.th


นายก่อเกียรติ พรหมขจร
พนักงานขับรถยนต์
pkhrokia@reg.tu.ac.th