ค่านิยมองค์กร / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

06-09-2561

จุดมุ่งหมายองค์กร  D-REG

    D: Data Innovation นวัตกรรมข้อมูล
    R: Records Integrity ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล
    E: Empathy and Engagement ความเอาใจใส่และการมีส่วนร่วม
    G: Growth with Green and Governance การเติบโตอย่างยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์
       
 “ส่งเสริมความเป็นเลิศทางการศึกษาและความสำเร็จของนักศึกษาผ่านนวัตกรรมข้อมูลและบริการที่เอาใจใส่”
“Empowering Academic Excellence and Student Success through Data Innovation and Compassionate Service”


พันธกิจ
   
 สำนักงานทะเบียนนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้บริการด้านงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษาทุกระดับ ตั้งเเต่เริ่มเข้าศึกษา จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา โดยมีภารกิจหลัก
     1. ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จัดเก็บข้อมูลประวัติ นักศึกษา ศิษย์เก่า
     2. สนับสนุนงานด้านการผลิตบัณฑิต รับลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการ ประมวลผลการศึกษา ตรวจสอบและเสนออนุมัติปริญญา ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
     3. ผลิตเอกสารสำคัญทางการศึกษา

นโยบายคุณภาพ

       ส่งมอบบริการที่ถูกต้อง ครบถ้วนด้วยนวัตกรรมข้อมูลและกระบวนการที่มีมาตรฐาน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล