ค่านิยมองค์กร / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

06-09-2561

ค่านิยมองค์กร
“ SO Proud ” ....บริการที่เป็นเลิศ มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อองค์กร ด้วยความภาคภูมิใจ

วิสัยทัศน์
      เป็นผู้นำด้านการให้บริการงานทะเบียนนักศึกษาในประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหลักในการขับเคลื่อนองค์กร

พันธกิจ
     สำนักงานทะเบียนนักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่ให้บริการด้านงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษาทุกระดับ ตั้งเเต่เริ่มเข้าศึกษา จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา โดยมีภารกิจหลัก
     1. ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จัดเก็บข้อมูลประวัติ นักศึกษา ศิษย์เก่า
     2. สนับสนุนงานด้านการผลิตบัณฑิต รับลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการ ประมวลผลการศึกษา ตรวจสอบและเสนออนุมัติปริญญา ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
     3. ผลิตเอกสารสำคัญทางการศึกษา

นโยบายคุณภาพ

       สำนักงานทะเบียนนักศึกษาให้บริการงานทะเบียนนักศึกษา ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และสะดวก โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน