กำหนดการรับใบปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรณีไม่เข้างานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

02-11-2563


กำหนดการรับใบปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรณีไม่เข้างานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
สังกัดศูนย์ศึกษา ปีที่จบการศึกษา สถานที่รับใบปริญญาบัตร ระยะเวลา
มธ. ศูนย์ท่าพระจันทร์
มธ. ศูนย์พัทยา
(เฉพาะวิทยาลัยนวัตกรรม)
2562-2563 สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 4
โทร. 02-613-3716-9,
02-613-2742-3, 02-613-2835, 091-576-0870
Prachan@reg.tu.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. –
วันที่ 1 ธ.ค. 2565
ก่อน 2562  อาคารสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
มธ. ศูนย์รังสิต (ข้าง ธ. กรุงไทย)
โทร. 02-564-4441 ต่อ 1603-1609, 091-576-0869
register@reg.tu.ac.th
 
ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 2565 เฉพาะ 2562-2563
มธ. ศูนย์รังสิต
 มธ. ศูนย์ลำปาง
 มธ. ศูนย์พัทยา
บัณฑิตที่จบทุกปีการศึกษา
 
 
 
หลักฐานการแสดงตนในการขอรับใบปริญญาบัตร
กรณีรับด้วยตนเอง : แสดงบัตรประชาชนของผู้สำเร็จการศึกษา
กรณีมีตัวแทนรับเอกสาร : แสดงหลักฐานการขอรับใบปริญญาบัตร
  1. ใบมอบฉันทะจากเจ้าของเอกสาร
  2. สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนา
  3. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนา และแสดงบัตรประชาชนตัวจริง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ทะเบียนประวัตินักศึกษา  โทร. 02-564-4441 ต่อ 1603-1609

 
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10 พ.ค. 2565