กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติงาน เรื่อง เทคนิคการบันทึกองค์ความรู้

20-12-2565

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดทำองค์ความรู้สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติงาน เรื่อง เทคนิคการบันทึกองค์ความรู้ ณ ห้อง KM อาคารสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 


         โดยกิจกรรมดังกล่าว มุ่งหวังให้บุคลากรได้เรียนรู้เทคนิควิธีการถอดองค์ความรู้จาก Tacit Knowledge ของผู้เชี่ยวชาญว่า มีวิธีการ กระบวนการขั้นตอนอย่างไรเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เพื่อให้การจัดการความรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและนำความรู้ไปสู่ Explicit Knowledge บันทึกเก็บไว้ให้บุคลากรและหน่วยงานได้ ใช้ประโยชน์ และเพื่อให้บุคลากรได้ทราบกระบวนการและเทคนิคในการบันทึกองค์ความรู้ตามหลักการการจัดการความรู้ และฝึกการบันทึกความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีอาจารย์ สุรีพันธ์ เสนานุช ร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ครั้งนี้


  เรียบเรียงเนื้อหา :
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร