สรุปผู้บริหารจากผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

16-02-2566

สรุปผู้บริหารจากผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
                                                                                        
            สำนักงานทะเบียนนักศึกษาได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อการให้บริการของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยในปีการศึกษา 2564 จากสถานการณ์โควิด 19 จึงได้เปลี่ยนรูปแบบการสำรวจผู้ใช้บริการ จากการใช้แบบสอบถามภาคสนาม เป็นผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา แบบสอบถามภาษาไทย ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 จำนวน 336 คน และแบบสอบถามภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 22 กันยายน ถึง 15 ธันวาคม 2565 จำนวน 1,131 คน รวมจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจทั้งสิ้น 1,467 คน   
            พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจรวมต่อการให้บริการและรูปแบบการบริการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.12 คิดเป็นร้อยละ 82.40 ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 0.37 โดยความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.12 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.51 (ปี 2563 ค่าเฉลี่ย 3.61)  ความพึงพอใจภาพรวมต่อรูปแบบการบริการ ค่าเฉลี่ย 4.12 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.37 (ปี 2563 ค่าเฉลี่ย 3.75)
สำนักงานทะเบียนนักศึกษามีพันธกิจหลักคือการให้บริการนักศึกษาตั้งแต่เข้าศึกษาจนจบการศึกษาและยังคงให้บริการกับผู้ที่จบการศึกษาแล้วด้วย โดยแบ่งงานบริการ และ งานที่รับผิดชอบ ได้ดังนี้
งานบริการของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา งานที่รับผิดชอบ
ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา งานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา
การขอหลักฐานการศึกษา งานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ฯ งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา
การตรวจสอบวุฒิการศึกษา งานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ฯ งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา
ข้อมูลประวัตินักศึกษา งานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ฯ งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา
ตารางเรียนตารางสอน งานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ฯ งานทะเบียนและวัดผล
ข้อมูลเกรด / จบการศึกษาของนักศึกษา งานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ฯ งานทะเบียนและวัดผล
จดทะเบียนเพิ่มถอน เพิกถอน งานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ฯ งานทะเบียนและวัดผล
 
       จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการภาพรวมต่อการรับบริการของสำนักงานทะเบียนฯ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.12 คิดเป็นร้อยละ 82.40 โดยมีความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกมากที่สุดร้อยละ 83.40 (ค่าเฉลี่ย 4.17) มีความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่และด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 82.20  และ 81.80 (ค่าเฉลี่ย 4.11 และ 4.09) ตามลำดับ

 
การบริการของ
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
ค่าความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย SD
ปี 2564 ปี 2563 ปี
2564
ปี
2563
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  4.11 3.72 1.72 1.14
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.09 3.56 1.71 1.15
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.17 3.69 1.60 1.10
ค่าเฉลี่ยรวม 4.12 3.61 1.61 1.07
 
หากวิเคราะห์ผลสำรวจความพึงพอใจแบบ Topbox  จะพบว่า ระดับความพึงพอใจมากขึ้นไป มีความพึงพอใจในภาพรวม 3.79  คิดเป็นร้อยละ 75.85 โดยมีความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกมากที่สุด รองลงมามีความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ และด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ตามลำดับ
 การบริการของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ระดับมากขึ้นไป
ค่าเฉลี่ย % อันดับ
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  3.71 74.24 3
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 3.79 75.80 2
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 3.88 77.50 1
สรุปภาพรวม 3.79 75.85  
 
            ผู้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการรับบริการ และรูปแบบการบริการของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ดังนี้
 1. ระบบบริการทางการศึกษา
  1. ความเสถียรของระบบช่วงลงทะเบียน (5)
  2. เพิ่มขนาดของการรับรองผู้ใช้จากเว็บไซต์ ช่วงลงทะเบียน
 2. การบริการทางการศึกษา
  1. พัฒนาระบบการบริการออนไลน์ ให้มีความสะดวกต่อไป (3)
  2. แจ้บจบควรพัฒนาให้สามารถดึงเกรด ไม่จำเป็นต้องกรอกเองเพื่อป้องกันการผิดพลาด
  3. เก็บเงินค่าเทอมไวไปนะคะ บางเทอมเกรดยังออกไม่ครบเลยด้วยซ้ำ
 3. การประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ของสำนักทะเบียนไม่ละเอียดเพียงพอ ไม่มีเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษให้นักศึกษาต่างชาติ ทั้งๆ ที่แต่ละคณะมีการรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเพิ่มมากขึ้น ทำให้คณะต้องทำขั้นตอนแจ้งนักศึกษาเอง
 1. การให้บริการของเจ้าหน้าที่
  1. เพิ่มรอยยิ้มและจิตบริการมากขึ้นอีกนิด
  2. การติดต่อ ให้บริการและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ไม่ค่อยมี Service Mind กับผู้มาใช้บริการเท่าที่ควร
  3. บางหัวข้อที่ นศ มีคำถามที่ต้องติดต่อสำนักทะเบียนโดยตรง ติดต่อไปทางอีเมล เจ้าหน้าที่ตอบกลับช้า หรือบางกรณีคือไม่ตอบกลับ นศ เลยค่ะ