สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานทะเบียนนักศึกษา

24-02-2566

    บ่ายวันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยนางสาวบุญจิรา ภู่เงิน รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านงานทะเบียนนักศึกษา ณ สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมเข้าพบคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ร่วมต้อนรับ 

   ทั้งนี้ บุคลากร สำนักงานทะเบียนฯ ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการกับนักศึกษา พร้อมทั้งร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานทะเบียนนักศึกษา ร่วมกับ 5 สถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาพข่าว : สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์