การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ เพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน"

13-03-2566

       สำนักงานทะเบียนนักศึกษา โดยงานแผนและบริหารสำนักงานทะเบียน จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ เพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน" ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องขุมทรัพย์แห่งปัญญา สำนังานทะเบียนนักศึกษา ศูนย์รังสิต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. เสาวธาร โพธิ์กลัด ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้
       สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ได้เข้าใจขั้นตอน วิธีการรวบรวมเเละเขียนคู่มือการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ ในระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ หรือระดับที่สูงขึ้นต่อไป


  เรียบเรียงเนื้อหา :
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร