การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“สร้างความรู้ความเข้าใจในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015”

13-03-2566

               งานแผนและบริหารสำนักงานทะเบียน สำนักงานทะเบียนนักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "สร้างความรู้ความเข้าใจในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015"  เพื่อมุ่งหวังให้สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 และเพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานเข้าใจขั้นตอน การจัดเตรียม และการสรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
           ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้บุคลากรสำนักงานทะเบียนฯ ได้ทำความเข้าใจ แนวคิด P-D-C-A ถึงการกำหนดแผน หรือวิธีการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การนำแผนไปปฏิบัติงาน การเฝ้าติดตามผล วิเคราะห์ผล รวมไปถึงการนำผลการที่บรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุเป้าไปใช้งาน  กิจกรรมฝึกอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 13-14 และ 22 มีนาคม 2566 โดยมี คุณวิภูษิต จันทร์มณี เป็นวิทยากรในการอบรม ณ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ศูนย์รังสิต

 เรียบเรียงเนื้อหา :
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร