สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือสำนักทะเบียนและประมวลผล สจล. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานทะเบียนนักศึกษา

16-03-2566


       วันที่ 3 มีนาคม 2566 สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านงานทะเบียนนักศึกษา ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมเข้าพบคณะผู้บริหาร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ วัฒนจตุพร ผู้แทนอธิการบดี  ร่วมต้อนรับ 

   ทั้งนี้ บุคลากร สำนักงานทะเบียนฯ ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการกับนักศึกษา พร้อมทั้งร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานทะเบียนนักศึกษา ร่วมกับ 5 สถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ภาพข่าว : สำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง