สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการส่งมอบบันทึกข้อตกลงเครือข่ายระบบงานทะเบียนนักศึกษา 6 สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ

03-05-2566

      วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อทำพิธีส่งมอบบันทึกข้อตกลงเครือข่ายระบบงานทะเบียนนักศึกษา 

 

     โดยมีวัตถุประสงค์หลักสำคัญและเจตจำนงร่วมกันในการจัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อสร้างความร่วมมือพัฒนางานด้านทะเบียนนักศึกษาของประเทศ การพัฒนามาตรฐานการให้บริการร่วมกันที่มุ่งเน้นผู้รับบริการให้เป็นเลิศในอนาคต และสร้างตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐานกลางเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนงาน ตลอดจนการส่งมอบคุณค่าให้ผู้รับบริการ บันทึกข้อตกลงนี้ลงนามโดยอธิการบดีทั้ง 6 สถาบัน
      ทั้งนี้ บุคลากร สำนักงานทะเบียนฯ ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการกับนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น