สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือสำนักทะเบียนและประมวลผล มช. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานทะเบียนนักศึกษา

09-05-2566

       วันที่ 24 มีนาคม 2566 สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านงานทะเบียนนักศึกษา ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมเข้าพบคณะผู้บริหาร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ ผู้แทนอธิการบดี  ร่วมต้อนรับ 

       ทั้งนี้ บุคลากร สำนักงานทะเบียนฯ ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการกับนักศึกษา พร้อมทั้งร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานทะเบียนนักศึกษา