สำนักงานทะเบียนนักศึกษา รับตรวจติดตามผลระหว่างรอบการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ครั้งที่ 2

08-09-2566

      สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษาในทุกระดับ ตั้งเเต่เริ่มเข้าศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ตลอดระยะเวลากว่า 39 ปี สำนักงานทะเบียนฯ มีภารกิจหลัก ภายใต้ค่านิยมองค์กร ที่ว่า “ SO Proud ” ....บริการที่เป็นเลิศ มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อองค์กร ด้วยความภาคภูมิใจ 
     1. ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จัดเก็บข้อมูลประวัติ นักศึกษา ศิษย์เก่า
     2. สนับสนุนงานด้านการผลิตบัณฑิต รับลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการ ประมวลผลการศึกษา ตรวจสอบและเสนออนุมัติปริญญา ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
     3. ผลิตเอกสารสำคัญทางการศึกษา 


      โดยเมื่อวันที่ 7 และ 8 กันยายน 2566 สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ได้เข้ารับการตรวจติดตามผลระหว่างรอบการรับรองระบบ ครั้งที่ 2 โดย คุณเจตนิพิฐ รอดรัตน์ ผู้ตรวจประเมินจากบริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำกัด ณ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และท่าพระจันทร์
    สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มีความภาคภูมิใจ และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสรับการตรวจประเมินการรับรองระบบการทำงาน ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในครั้งนี้ คณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคนขอสัญญว่าจะรักษามาตรฐานการทำงาน พร้อมพัฒนาต่อยอดการให้บริการที่ดีมากยิ่งขึ้นต่อไป