“TU-QD DAY 2566…พัฒนาความรู้ คู่นวัตกรรม สู่ความยั่งยืน” พิธีมอบประกาศนียบัตรพร้อมโล่เกียรติยศให้กับผู้เสนอผลการดำเนินการที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx

02-05-2567

“TU-QD DAY 2566…พัฒนาความรู้ คู่นวัตกรรม สู่ความยั่งยืน”
     วันที่ 25 มกราคม 2567 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานวันคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU – QD Day) ประจำปี 2566
โดยในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี ร่วมเปิดงานและมอบประกาศนียบัตรพร้อมโล่เกียรติยศให้กับผู้เสนอผลการดำเนินการที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx
      พร้อมกันนี้ยังได้มอบของที่ระลึกให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ คงมาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ในฐานะคณะกรรมการพิจารณาผลงาน ณ ห้องประชุมนานาชาติ 500 ที่นั่ง อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม(ปิยชาติ2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต