กิจกรรมประชุมประชาคมสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ.

02-05-2567

      วันที่ 25 ม.ค. 67 ที่ผ่านมา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มีโอกาสต้อนรับ รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ รศ.โรจน์ คุณเอนก รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา เพื่อร่วมหารือและประชาคมกับบุคลากรของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา โดยมี รศ.ดร.อรพรรณ คงมาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ร่วมต้อนรับและพูดคุยหาแนวทางการพัฒนาบริการ คุณภาพงาน และศักยภาพของบุคลากร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการในอนาคต ณ ห้องขุมทรัพย์แห่งปัญญา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ศูนย์รังสิต