REG Process Analysis: ประชุมเชิงปฏิบัติการแผนดำเนินงานและเป้าหมายสำนักงานทะเบียนฯ

02-05-2567

REG Process Analysis: ประชุมเชิงปฏิบัติการแผนดำเนินงานและเป้าหมายสำนักงานทะเบียนฯ
     วันที่ 31 มกราคม 2567 สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “REG Process Analysis” เพื่อสำรวจบริการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสำนักงานทะเบียนฯ ในปัจจุบัน และกำหนดนโยบายแผนการพัฒนาระบบการให้บริการ นวัฒกรรมการให้บริการของสำนักงานทะเบียนฯ ซึ่งจะเป็นการยกระดับความเป็นเลิศทางการศึกษาในอนาคต
      โดยทีมผู้บริหารสำนักงานทะเบียนฯ รศ.ดร.อรพรรณ คงมาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา, รศ.ดร.เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร, อ.ดร.นพธนิษฐ์ โชติสาร รองผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัลและนวัตกรรมบริการ พร้อมด้วยหัวหน้างาน ณ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ศูนย์รังสิต