การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ครั้งที่ 1/2567

02-05-2567

      วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมาสำนักงานทะเบียนนักศึกษาดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ครั้งที่ 1/2567 โดยมีรองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ เป็นประธานในการประชุม
       การประชุมดังกล่าว เป็นเป็นการประชุมเพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของสำนักงานทะเบียนฯ อีกทั้ง เป็นการเสนอเป้าหมายและแผนการดำเนินงานในระยะ 3 ปี(2567-2569) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ คงมาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมขุมทรัพย์แห่งปัญญา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ศูนย์รังสิต