สนท. ศึกษาดูงาน สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

02-05-2567

      วันที่ 15 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ คงมาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา, รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร และอาจารย์ ดร.นพธนิษฐ์ โชติสาร รองผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัลและนวัตกรรมบริการ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็น “ระบบการให้บริการทางการศึกษาที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน”
นอกจากนี้สำนักงานทะเบียนฯ ยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพันธุ์ รัตนโภคา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ ณัฐวุฒิ สร้อยดอกสน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมต้อนรับและแนะนำข้อมูลต่าง ๆ ในการเยี่นมชมครั้งนี้