สนท. ศึกษาดูงานกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

02-05-2567

      บ่ายวันนี้(21 มีนาคม 2567) รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร, อาจารย์ ดร.นพธนิษฐ์ โชติสาร รองผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัลและนวัตกรรมบริการ และบุคลากรสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ผู้ช่วยอธิการบดี ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลระบบการให้บริการทางการศึกษาในแง่มุมต่าง ๆ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา