การประชุมหารือและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทะเบียนหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร โครงการความร่วมมือ(MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ระดับบัณฑิตศึกษา

02-05-2567

        วันนี้(25 มีนาคม 2567) รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ คงมาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา พร้อมด้วยคุณสุภาวดี คำม่วง หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล และบุคลากรสำนักงานทะเบียนนักศึกษา พร้อมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ยลระบิล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร ศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ(MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และรองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี เทพรักษา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมหารือ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การลงทะเบียนหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร โครงการความร่วมมือ(MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ ณ ห้องขุมทรัพย์แห่งปัญญา อาคารสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ศูนย์รังสิต