อธิการบดีมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ประจำปี 2567

02-05-2567

        สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย ดำเนินการจัดทำโครงการ "อธิการบดีมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ประจำปี 2567"
นอกจากนี้ ยังเป็นการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ คงมาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ในฐานคณะกรรมการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อต่อต้านการทุจริตร่วมกันกับผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้อง Theaters Room อาคารสำนักงานอุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต