สนท.ต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มธ. หารือการพัฒนางานวิชาการ มธ.

29-05-2567

            วันที่ 28 พ.ค. 67 ที่ผ่านมา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านงานวิชาการ

            รศ.ดร.อรพรรณ คงมาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา และ รศ.ดร.เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร พร้อมด้วยเลขานุการฯ และบุคลากร ได้มีโอกาสต้อนรับ รศ.ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย รศ.ดร.ทพญ.ณัฏฐิรา สุขสุเดช ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ และ ผศ.ดร.รัชฎา คงคะจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ ในการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการจัดการการศึกษา และแผนการดำเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหลากหลายประเด็น อาทิ การจัดทำปฏิทินการศึกษา การกำหนดขั้นตอนและวิธีดำเนินการกลั่นกรองอนุมัติปริญญา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา รวมไปถึงการหารืองานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565-2566 เป็นต้น ณ ห้องขุมทรัพย์แห่งปัญญา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ศูนย์รังสิต