กำหนดการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

16-10-2561

ฝ่ายวิชาการ ขอแจ้งกำหนดการฝึกซ้อม และรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

สำหรับวันซ้อมย่อยของคณะ จะเป็นไปตามวันและสถานที่ที่แต่ละคณะกำหนด ซึ่งจะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 23 - 29 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ คณะต่างๆ จะประกาศให้ทราบต่อไป