พ.ศ. 2561 (บังคับใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เลขทะเบียน 2561 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ 300 บาท/คน/ภาคการศึกษา ยกเว้น ภาคฤดูร้อน)


  • บังคับใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
  • ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ 300 บาท/คน/ภาคการศึกษา ยกเว้น ภาคฤดูร้อน