ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 แก้เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 แก้เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556