ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาเอก โครงการร่วมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาเอก โครงการร่วมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541