FAQs

26-10-2561
ไฟล์แนบ


คำถามที่พบบ่อย

ถาม    กิจกรรมแต่ละอย่างต้องดำเนินการเมื่อไหร่ สิ้นสุดกำหนดการจดทะเบียนฯหรือยัง ยังชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ ได้หรือไม่
ตอบ    ดูได้จากปฏิทินการศึกษา ที่เว็บไซต์ http://reg.tu.ac.th 
 • หัวข้อ นักศึกษา >> ปฏิทินการศึกษาและตารางสอบไล่ หรือ
 • นักศึกษา >> ปฏิทินกิจกรรมการศึกษา >> เลือกชุดปฏิทินตามที่ต้องการ

ถาม    วิชาใดต้องขอโควตาบ้าง
ตอบ    ไปที่เว็บไซต์ http://reg.tu.ac.th >> นักศึกษา >> ค้นหารายวิชา วิชาใดที่เป็นวิชามีโควตาจะมีสัญลักษณ์แสดงอยู่

ถาม    ขอโควตาวิชาที่ไหน
ตอบ    ติดต่อขอโควตาที่คณะเจ้าของวิชา

ถาม    มีรายวิชาใดจัดการเรียนการสอนบ้าง
ตอบ    ไปที่เว็บไซต์ http://reg.tu.ac.th >> นักศึกษา >> ค้นหารายวิชา  ถ้าไม่พบวิชา เป็นไปได้ว่าวิชานั้น คณะยังไม่เปิด หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ ให้นักศึกษาสอบถามเพิ่มเติมที่คณะเจ้าของวิชา

ถาม    บัตรนักศึกษาหาย ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ ได้ ต้องทำอย่างไร
ตอบ    ปฏิบัติตามขั้นตอน ต่อไปนี้
 1. นักศึกษาติดต่อเคาน์เตอร์สำนักงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อขอทำบัตรนักศึกษาใหม่
 2. นักศึกษายืนยันการจดทะเบียนฯ ในช่วงเวลาที่กำหนดตามปฏิทินการศึกษา
 3. วันทำการถัดจากวันสุดท้ายของช่วงจดทะเบียนฯ / ช่วงจดทะเบียนฯล่าช้า เพิ่ม-ถอน ให้นักศึกษาติดต่อเคาน์เตอร์สำนักงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อติดต่อชำระค่าธรรมเนียมฯ
ถาม    จดทะเบียนฯ / เพิ่มรายวิชาแล้ว ไม่เห็นรายวิชา
ตอบ    กรณีเพิ่มรายวิชาไม่สำเร็จ ติดต่อคณะที่นักศึกษาสังกัด ขอทำเรื่องเพิ่มวิชากรณีพิเศษ โดยจะต้องชำระค่าปรับเพิ่มวิชาล่าช้า วันละ 45 บาท โดยเริ่มนับวันถัดไปจากวันสิ้นสุดวันเพิ่ม-ถอน

ถาม    ถอนรายวิชา / เพิกถอนรายวิชาแล้ว แต่รายวิชายังปรากฏในผลการจดทะเบียน
ตอบ    กรณีถอน/เพิกถอนรายวิชาไม่สำเร็จ ติดต่อที่นักศึกษาสังกัด

ถาม    เพิกถอนรายวิชาแล้ว ในภาคการศึกษาถัดไปต้องจดทะเบียนฯ รายวิชานั้นอีกหรือไม่
ตอบ    ต้องดูว่ารายวิชานั้น เป็นรายวิชาบังคับหรือไม่
 • ถ้าเป็นรายวิชาบังคับต้องจดทะเบียนฯ และสอบให้ผ่าน  
 • ถ้าเป็นวิชาเลือก ขึ้นอยู่กับว่า ยังต้องการจะเรียนในรายวิชานั้นอีกหรือไม่
ถาม    จดทะเบียนฯ (รอบแรก) ไม่ทัน ต้องทำอย่างไร
ตอบ    ให้นักศึกษาจดทะเบียนฯ ในช่วงจดทะเบียนฯ ล่าช้า/เพิ่ม-ถอน หลังจากเปิดภาคเรียนแล้วตามที่ปฏิทินการศึกษากำหนด โดยต้องเสียค่าปรับอัตราต่อวัน วันละ 45 บาท โดยเริ่มคิดค่าปรับตั้งแต่วันแรกของช่วงการจดทะเบียนฯ ล่าช้า/เพิ่ม-ถอน (ไม่คิดค่าปรับวันหยุด) 

ถาม    ไม่จดทะเบียนฯ จะมีผลอย่างไร
ตอบ    หากนักศึกษาไม่จดทะเบียนในภาคการศึกษาใด นักศึกษาต้องขอลาพัก โดยยื่นเรื่องเป็นหนังสือขอลาพักต่อคณบดี และต้องชำระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพภายใน 30 วันนับจากวันเปิดภาค มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา

ถาม    ใส่เลขหน้าบัตรนักศึกษา 16 หลักและ ATM PIN แล้ว ระบแจ้ง Error หรือข้อมูลผิดพลาด ต้องทำอย่างไร
ตอบ    แล้วแต่กรณี
 • กรณีใส่ ATM PIN ผิดเกิน 3 ครั้ง ระบบของธนาคารจะไม่อนุญาตให้เข้าทำรายการ ให้นักศึกษานำบัตรนักศึกษาและสมุดบัญชีธนาคารมาติดต่อที่ธนาคารด้วยตนเอง
 • กรณีทำบัตรนักศึกษาใหม่ใบใหม่ ให้นำบัตรนักศึกษาใบใหม่ ไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยเพื่อ Link ข้อมูลบัตรนักศึกษากับบัญชีธนาคาร
ถาม    ถอนรายวิชา ได้ค่าธรรมเนียมฯ คืนหรือไม่ 
ตอบ    แล้วแต่กรณี
 • กรณีนักศึกษาเหมาจ่าย ไม่คืนค่าธรรมเนียมฯ
 • กรณีนักศึกษาไม่เหมาจ่าย 
  • ถ้าถอนรายวิชาด้วยเหตุผลส่วนตัว จะได้คืนค่าหน่วยกิตและค่าอุปกรณ์กึ่งหนึ่ง 
  • ถ้าคณะปิดรายวิชา นักศึกษาจะได้คืนค่าหน่วยกิตและค่าอุปกรณ์เต็มจำนวน
ถาม    ถ้ามีเงินคืน จะได้คืนเมื่อไรอย่างไร
ตอบ    สำนักงานทะเบียนนักศึกษาจะทำเรื่องส่งไปที่กองคลัง เพื่อคืนค่าธรรมเนียมฯ โดยคืนเข้าบัญชีธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ของนักศึกษาของนักศึกษา ประมาณ 3 สัปดาห์ หลังวันสุดท้ายของช่วงจดทะเบียนฯล่าช้า/เพิ่ม-ถอน

ถาม    จะขอรับใบเสร็จได้ที่ไหน เมื่อไร
ตอบ    ไปที่เว็บไซต์ http://reg.tu.ac.th >> เข้าสู่ระบบ >> เมนู พิมพ์ใบเสร็จ  สั่งพิมพ์เสร็จได้ด้วยตนเอง เริ่มพิมพ์ได้ ประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน

ถาม    ทำไมชำระค่าธรรมเนียมฯ แล้วยังปรากฏว่ายังไม่ได้ชำระเงิน / มีภาระหนี้
ตอบ    ให้อัพเดทสมุดบัญชี หรือ e-mail หรือ SMS ว่ามีการตัดยอดเงินค่าธรรมเนียมฯจากบัญชีแล้วหรือไม่ ถ้ามีรายการตัดยอดเงินฯแล้ว ไม่ต้องกังวล ไม่ต้องชำระเงินซ้ำ วันทำการวันถัดไปจากวันที่ชำระเงิน ประมาณ 12.00 น. ให้เข้าระบบมาตรวจสอบผลจดทะเบียนฯอีกครั้ง

ถาม    ชำระค่าธรรมเนียมซ้ำ จะได้เงินคืนหรือไม่ อย่างไร
ตอบ    นักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมฯซ้ำ จะได้รับเงินคืน โดยสำนักงานทะเบียนนจะทำเรื่องส่งไปที่กองคลัง เพื่อคืนค่าธรรมเนียมฯ โดยคืนเข้าบัญชีธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) ของนักศึกษา ประมาณ 3 สัปดาห์ หลังวันสุดท้ายของช่วงจดทะเบียนฯล่าช้า/เพิ่ม-ถอน

ถาม    จดทะเบียนฯ ได้ สูงสุด/ต่ำสุด กี่หน่วยกิต
ตอบ    ระดับปริญญาตรี
 • ภาค 1 หรือ ภาค 2 : ต่ำสุด 9 หน่วยกิต ยกเว้น เจ็บป่วยและต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี หรือ กรณีที่คาดว่าจะเป็นภาคสุดท้ายของการศึกษารายวิชาของนักศึกษาเท่านั้น / สูงสุด 22 หน่วยกิต  ยกเว้น กรณีที่เป็นนักศึกษาที่มีฐานะชั้นปีที่ 4 โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
 • ภาคฤดูร้อน : สูงสุด 6 หน่วยกิต หากจะจดทะเบียนฯ เกินกว่า 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  ทำได้ในกรณีที่คาดว่าจะเป็นภาคสุดท้ายของการศึกษารายวิชาของนักศึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี
ถาม    แจ้งสำเร็จการศึกษาล่าช้า 
ตอบ    ส่งแบบฟอร์มแจ้งสำเร็จการศึกษาล่าช้า (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://reg.tu.ac.th >> ดาวน์โหลด >> การแจ้งจบล่าช้า – แบบฟอร์มการขอแจ้งจบล่าช้า และ การแจ้งจบล่าช้า - การส่งหลักฐาน)  ขอให้ส่งโดยด่วนที่สุด เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำไปดำเนินการต่อไป

ถาม    เรียนครบตามโครงสร้างแล้ว แต่ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ยังแสดงสถานะเป็น incomplete 
ตอบ    เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรเพื่ออนุมัติปริญญา เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วจะปรับสถานะเป็น Complete

ถาม    ขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้เมื่อไร
ตอบ    นักศึกษาที่แจ้งจบการศึกษา ประมาณ 1 เดือนหลังผลการเรียนประกาศครบทุกวิชา ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จได้ที่เว็บไซต์ http://reg.tu.ac.th >> ผู้สำเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า >> รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา หรือ เข้าสู่ระบบ จะมีเมนูขึ้นทะเบียนบัณฑิต 

ถาม    ขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้วจะได้เอกสารอะไรบ้าง
ตอบ    เมื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตและชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว จะได้รับเอกสาร 4 ชนิด ได้แก่ 
 1. ทรานสคริปท์ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ 
 2. ทรานสคริปท์ ภาษาไทย 1 ฉบับ 
 3. หนังสือรับรองคุณวุฒิ ภาษาไทย 1 ฉบับ 
 4. หนังสือรับรองคุณวุฒิ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ

ถาม    วันที่สำเร็จการศึกษา คือ วันไหน
ตอบ    ดูปฏิทินการศึกษาที่เว็บไซต์ http://reg.tu.ac.th >> นักศึกษา >> ปฏิทินการศึกษาและตารางสอบไล่ >> วันปิดภาคการศึกษา (วันต่อจากวันสุดท้ายของภาคการศึกษา)

ถาม    พระราชทานปริญญาบัตรเมื่อไร
ตอบ    กำหนดการแต่ละปีจะต้องรอจากประกาศของมหาวิทยาลัย

ถาม    รับปริญญาต้องเตรียมตัวอย่างไร
ตอบ    การเตรียมตัว ดูได้ที่เว็บไซต์ http://reg.tu.ac.th >> ผู้สำเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า

ถาม    บัณฑิตไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ตอบ    แสดงตนพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ขอรับปริญญาบัตรได้ที่สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ประมาณ 1 เดือนหลังวันพิธี เรียนที่ท่าพระจันทร์ติดต่อที่สำนักงานทะเบียนนักศึกษาท่าพระจันทร์ นอกนั้นติดต่อรับที่สำนักงานทะเบียนนักศึกษาศูนย์รังสิต

ถาม    เมื่อไรจะประกาศผลการเรียน
ตอบ    เกรดจะประกาศภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สำนักงานทะเบียนนักศึกษาได้รับคะแนนจากคณะ นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชา/Section-Group ที่สำนักงานทะเบียนนักศึกษาได้รับได้รับแล้วที่เว็บไซต์ http://reg.tu.ac.th >> นักศึกษา >> วิชาที่ส่งผลการศึกษา

ถาม    อาจารย์ส่งผลการศึกษาได้ถึงเมื่อไร
ตอบ    ดูปฏิทินส่งผลการศึกษาได้ที่ http://reg.tu.ac.th >> อาจารย์/เจ้าหน้าที่ >> ปฏิทินการส่งผลสอบไล่

ถาม    ลาพักต้องทำอย่างไร 
ตอบ    นักศึกษายื่นคำร้องขอลาพักที่คณะที่นักศึกษาสังกัด และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดยที่นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพสำหรับภาคที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก

ถาม    ลาพักได้กี่ปี
ตอบ    นักศึกษาลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน ยกเว้นจะมีเหตุอันสมควรและได้รับอนุมัติจากอธิการบดี การลาพักการศึกษาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ไม่อาจถือเป็นเหตุขยายเวลาการศึกษาให้เกิน 7 ปีได้

ถาม    เข้าสู่ระบบไม่ได้
ตอบ    ให้นักศึกษาติดต่อที่ HelpDesk ของสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)

ถาม    ยังไม่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษา จะใบรับรองอะไรไปสมัครงานได้บ้าง
ตอบ    ใบรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา หรือ ใบรับรองสอบไล่ได้ครบ (รายชื่อต้องอยู่ระหว่างเวียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปริญญา)

ถาม    บัตรนักศึกษาหาย ต้องทำอย่างไร
ตอบ    ไม่ต้องแจ้งความ เตรียมรูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป + สำเนาบัตรประชาชน ติดต่อที่เคาน์เตอร์สำนักงานทะเบียนนักศึกษา เมื่อทำบัตรนักศึกษาใหม่จะได้รับบัตรนักศึกษาชั่วคราวไปใช้ก่อนบัตรจริงได้ ธนาคารใช้เวลาทำบัตรนักศึกษาใหม่ ประมาณ 15 วัน เมื่อรับบัตรใบใหม่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียม 100 บาท 

ถาม    ให้บุคคลอื่นมาติดต่อดำเนินการต่างๆได้หรือไม่ เช่น การขอรับหนังสือสำคัญต่างๆ     เป็นต้น
ตอบ    ใบมอบฉันทะ + สำเนาบัตรประชาชนของตนเอง(รับรองสำเนาถูกต้อง) + สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ(รับรองสำเนาถูกต้อง)