การแจ้งจบล่าช้า - แบบฟอร์มการขอแจ้งจบล่าช้า

26-10-2561

เพื่อป้องกันการแพร่กระจายและการติดต่อเชื้อไวรัส “โควิด-19”  สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา จึงมีมาตรการลดการติดต่อ พูดคุย และสัมผัสกันโดยตรงระหว่างบุคคล โดยมีรูปแบบการให้บริการขอแจ้งจบล่าช้าออนไลน์ผ่าน Google form โดยให้นักศึกษาทำการสเเกน QR Code ส่งข้อมูลขอแจ้งจบล่าช้าออนไลน์

https://forms.gle/3r5cu59k7DHXS8kR8