การประชุมคณะกรรมการ โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก และโครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2561 ประจำปีการศึกษา 2562

31-10-2561

(31 ต.ค. 61)  งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา  จัดการประชุมคณะกรรมการ โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก และโครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2561 ประจำปีการศึกษา 2562
เพื่อหารือการรับสมัครนักศึกษาเข้าสู่โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2562 ตามกระบวนการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 2 (กพ.-เม.ย 62)  และกำหนดนโยบาย เกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการคัดเลือก
วางแผนการดำเนินงานการสำรวจสถานภาพทางสังคมของผู้สมัคร ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 1 อาคารโดมบริหาร มธ. ศูนย์รังสิตทั้งนี้ เพื่อให้การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยการประชุมได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ. ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ เป็นประธานในการประชุม
พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานทะเบียนฯ ตลอดจนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย