แบบฟอร์มการขอยกเลิกแจ้งจบ

02-11-2561

เพื่อป้องกันการแพร่กระจายและการติดต่อเชื้อไวรัส “โควิด-19”  สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา จึงมีมาตรการลดการติดต่อ พูดคุย และสัมผัสกันโดยตรงระหว่างบุคคล โดยมีรูปแบบการให้บริการขอยกเลิกแจ้งจบออนไลน์ผ่าน Google form โดยให้นักศึกษาทำการสเเกน QR Code ส่งข้อมูลขอยกเลิกแจ้งจบออนไลน์

https://forms.gle/FxgSa9qjowkXY4bt5