สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ได้รับเกียรติบัตรด้านความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาระบบราชการ จากสำนักงาน กพร.

09-11-2561

 
     
        สำนักงาน กพร. จัดการมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
 
         เพื่อเเสดงให้เห็นถึงความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการปฏิบัติงานของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ทำการส่งผลงาน “เครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติ (สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน) ซึ่งเป็นการบริการแบบ One Stop Service
      
       สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มีแนวคิดในการพัฒนาเครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติที่สามารถให้บริการนักศึกษาแบบ Self Service ได้ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยนักศึกษาสามารถทำรายการที่เครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติโดยใช้บัตรนักศึกษาเพื่อยืนยันตน เลือกรายการเอกสารหลักฐานการศึกษา ระบุจำนวนที่ต้องการ ยืนยันการตัดเงินจากบัตรนักศึกษา และพิมพ์เอกสารออกมาโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ระบบจะให้บริการเฉพาะนักศึกษาปัจจุบันและใช้บัตรนักศึกษารุ่นใหม่ที่สามารถเติมเงินใส่บัตรได้เท่านั้น  ซึ่งทำการเปิดให้บริการเครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติในปี 2557 จำนวน 4 เครื่อง โดยติดตั้ง ณ บริเวณที่มีจำนวนนักศึกษาผ่านเข้าออกด้วยความถี่บ่อยครั้ง คือ
1. หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ. ศูนย์รังสิต
2. ชั้น 1 ศูนย์สุขศาสตร์ อาคารปิยชาติ มธ. ศูนย์รังสิต 
3. หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ. ท่าพระจันทร์
4. ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มธ. ศูนย์ลำปาง
 
      ซึ่งการส่งผลงานในครั้งนี้ สำนักงาน กพร. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อผู้รับบริการ จึงได้มอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาระบบบริการต่อไป