สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ครบรอบ 36 ปี

12-11-2561

        สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 36 ในการก่อตั้งและการให้บริการเเก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
     โดยสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ได้รับการยกฐานะงานทะเบียนและวัดผลการศึกษาขึ้นเป็นสำนักทะเบียนและประมวลผล โดยมีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน    พ.ศ. 2525  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 ให้เป็นหน่วยงานกลางที่ให้บริการทางการศึกษาแก่นักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า ตลอดจนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
       ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.45 น. ที่ผ่านมา จึงถือโอกาสอันดีนี้จัดพิธีทำบุญครบรอบ 36 ปี        แห่งการก่อตั้งสำนักงานทะเบียนฯ พร้อมกันนี้ ยังได้มอบโล่รางวัลพนักงานดีเด่นประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย และประเภทลูกจ้างประจำ ประจำปีพ.ศ. 2561 แก่ นางบังอร เย็นเป็นสุขผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญการ และนางหิรัณยา หนูสาท พนักงานบริการ เพื่อเป็นขวัญเเละกำลังใจในการตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ต่อไป   ณ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต