REG TU Rebrand : การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สำนักงานทะเบียนนักศึกษาREG TU Rebrand.

กิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาปัจจุบัน ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ชิงทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท
 
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สำหรับหน่วยงานสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์นำเสนอสู่สาธารณะ และมีส่วนร่วมในการทำงานกับสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
 
หลักเกณฑ์การประกวด
 1. ส่งผลงานได้ท่านละ 1 แบบ จำนวน 2 ชิ้น ได้แก่ ตราสัญลักษณ์ 1 ชิ้น และตราสัญลักษณ์และชื่อหน่วยงานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 1 ชิ้น
 2. ข้อความที่แสดงบนตราสัญลักษณ์ ต้องใช้รูปแบบตัวอักษร Thammasat ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.tu.ac.th/thammasat-identity
 3. ตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องมีความทันสมัย สวยงามทางศิลปะ ชัดเจน และมีเอกลักษณ์
 4. ตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องสะท้อนความเป็นสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ตามค่านิยมองค์กร วิสัยทัศน์ และพันธกิจองค์กร
 5. ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเท่านั้น
 6. ห้ามลอกเลียนแบบ และดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น
 7. ผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
 8. ผลงานต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อบุคคลอื่น หากเกิดความขัดแย้งถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของผลงาน
 9. แบบตราสัญลักษณ์ทุกแบบที่ส่งเข้าประกวด ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืน สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม เพื่อสามารถนำไปใช้งานจริงต่อไป
 10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
 
การจัดส่งผลงาน
 1. พิมพ์ผลงานเป็นภาพสี และขาวดำ ขนาด 6x6 นิ้ว (ปรับเปลี่ยนตามรูปแบบของตราสัญลักษณ์) ลงบนกระดาษ A4 (ตามแบบฟอร์ม)
 2. กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ระบุบข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมอธิบายแนวคิดพอสังเขป พร้อมลงชื่อบนเอกสารและผลงานทุกแผ่น
 3. แนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพ ในรูปแบบนามสกุล AI และ JPG ความระเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุ Code สี โหมด CMYK บันทุกใส่ CD จำนวน 1 แผ่น
 4. ส่งใบสมัครพร้อมผลงาน และสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาด้วยตนเอง ณ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา  ท่าพระจันทร์ หรืองานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ศูนย์รังสิต ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 11 มกราคม 2562     เวลา 16.00 น.
 
สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติม
        งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0 2564 4441-79 ต่อ 1651-1652