สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ร่วมต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก University of the Philippines Diliman สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

18-12-2561


17 ธันวาคม 2561  รศ. ดร. กิตติ ประเสริสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,  รศ. นพ. กัมมาล กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วย รศ. ดร. ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษาและบุคลากร ร่วมต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก University of the Philippines Diliman สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  ณ  ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี 1 ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เพื่อหารือแลกเปลี่ยนด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านการเงิน การคลัง ด้านประกันคุณภาพ และด้านนักศึกษา  นอกจากนี้ ยังมีการถามและตอบข้อสงสัยที่ผู้เข้าร่วมมีความสนใจนอกเหนือจากหัวข้อการแลกเปลี่ยนในข้างต้นอีกด้วย