สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

11-02-2562

บทสรุปผู้บริหาร
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
 
            สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ได้สำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยการสำรวจผู้รับบริการ 3 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา นักศึกษาต่างชาติ และบุคลากร จำนวน 2.976 คน โดยวิธีการแจกแบบสอบถามในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3 ศูนย์การศึกษา ได้แก่  มธ. ท่าพระจันทร์ มธ. ศูนย์รังสิต และ มธ. ศูนย์ลำปาง
สำหรับการแปลความหมายระดับคะแนนเฉลี่ยในช่วงคะแนนตามเกณฑ์ 5 ระดับแทน 5 ความหมายคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ในรายงานฉบับนี้ใช้ทฤษฎีการแปลความหมายของลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) มีสมการคำนวณอันตรภาคชั้นของค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.5   โดยใช้สมการ
 
                                                            ( คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด )
          ความกว้างของอันตรภาคชั้น =                             จำนวนชั้น
 
ทำให้เกณฑ์การแปลความหมายดังนี้
4.50-5.00            ค่าเฉลี่ยมากที่สุด
3.50-4.49            ค่าเฉลี่ยมาก
2.50-3.49            ค่าเฉลี่ยปานกลาง
1.50-2.49             ค่าเฉลี่ยน้อย
1.00-1.49             ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ที่มา : ลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) 5 ระดับ โดย เร็นสิส เอ. ลิเคิร์ท (Rensis A. Likert)
 
1. ความพึงพอใจต่อการใช้บริการของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
            จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการทางการศึกษา พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.42 คิดเป็นร้อยละ 68.40% บุคลากรมีความพึงพอใจในภาพรวมมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.61  นักศึกษา และ นักศึกษาต่างชาติ มีค่าเฉลี่ย 3.34 และ 3.33 ตามลำดับ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจด้านคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการทางการศึกษามากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.64) มีความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่น้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.58) นักศึกษามีความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.45) มีความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.27) และนักศึกษาต่างชาติมีความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.54) มีความพึงพอใจด้านคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการทางการศึกษาน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.16)
หากเปรียบเทียบกับการสำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการภาพรวมลดลงที่ค่าเฉลี่ย 0.09 ความพึงพอใจของนักศึกษา และนักศึกษาต่างชาติลดลงที่ค่าเฉลี่ย 0.50 และ 0.45 ตามลำดับ มีเพียงความพึงพอใจของบุคลากรที่เพิ่มขึ้นที่ค่าเฉลี่ย 0.70 
 
ด้านการให้บริการ นักศึกษา นักศึกษาต่างชาติ บุคลากร
ค่าเฉลี่ยปี 2559 ค่าเฉลี่ยปี 2560 ค่าเฉลี่ยปี 2559 ค่าเฉลี่ยปี 2560 ค่าเฉลี่ยปี 2559 ค่าเฉลี่ยปี 2560
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  3.87 3.33 3.76 3.26 3.09 3.58
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 3.78 3.27 3.76 3.37 2.89 3.62
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 3.89 3.45 3.76 3.54 2.80 -
4. ด้านคุณภาพระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการทางการศึกษา 3.83 3.29 3.86 3.16 2.88 3.64
รวม 3.84 3.34 3.78 3.33 2.91 3.61
ค่าเฉลี่ยรวมปี 2560 3.51
ค่าเฉลี่ยรวมปี 2561 3.42
 
2. ช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
ผู้รับบริการภาพรวมทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา จากช่องทางเว็บไซต์สำนักงานทะเบียนนักศึกษามากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 70.93)  โดยทราบข้อมูลทาง Standy น้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.25) ผู้รับบริการทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้นในทุกช่องทาง มีเพียงช่องทางสถานี Youtube:NuREG Thammasat เท่านั้นที่ลดลง โดยลดลงที่ค่าเฉลี่ย 0.21
 

ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร
นักศึกษา นักศึกษาต่างชาติ บุคลากร รวม
ร้อยละปี 2559 ร้อยละปี 2560 ร้อยละปี 2559 ร้อยละปี 2560 ร้อยละปี 2559 ร้อยละปี 2560 ร้อยละปี 2559 ร้อยละปี 2560
1. www.reg.tu.ac.th 36.40 93.60 33.10 89.50 44.40 29.70 37.96 70.93
2. Facebook Registrar.TU 20.30 46.40 19.20 19.50 8.90 86.90 16.13 50.93
3. สถานี Youtube:NuREG Thammasat 5.10 7.50 9.80 2.40 0.60 - 5.16 4.95
4. จดหมายข่าวสำนักงานทะเบียนฯ 1.90 5.80 1.10 1.70 3.70 94.10 2.23 33.86
5. Standy - 7.80 - 0.70 - - - 4.25
6. รายงานประจำปี - - - - - 99.20 - 99.20
3. ความคิดเห็นต่อบริการของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
จากการสำรวจ พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจรูปแบบการใช้บริการของสำนักงานทะเบียนนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.59 คิดเป็นร้อยละ 51.80 โดยมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th  มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.63) มีความพึงพอใจต่อ Youtube : NuREG Thammasatน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 2.12)

รูปแบบบริการ
ผลความพึงพอใจ
นักศึกษา นักศึกษาต่างชาติ บุคลากร รวม
จำนวน ค่าเฉลี่ย จำนวน ค่าเฉลี่ย จำนวน ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย
1.เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th               2500 3.56 420 3.42 236 3.91 3.63
2. Facebook Registrar.TU              2500 2.97 420 2.64 236 3.61 3.07
3. Youtube : NuREG Thammasat 2500 2.24 420 2.01 - - 2.12
4. จดหมายข่าว 2500 2.12 420 2.21 236 3.62 2.65
5. Standy 2500 2.35 420 2.36 - - 2.35
6. e-Purse บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านบัตรนักศึกษา 2500 2.53 420 1.94 - - 2.23
7. Automatic Document Machine บริการเครื่องผลิตใบรับรองอัตโนมัติ 2500 2.48 420 1.81 - - 2.14
ค่าเฉลี่ยรวม 2.59
หมายเหตุ            ปีการศึกษา 2559 ไม่มีการสำรวจความพึงพอใจรูปแบบการใช้บริการ
 
ข้อเสนอแนะ
       1. ระบบ E-Purse              
               1.1  ออกเกรดให้เร็วขึ้น ออกบัตรให้ไว อยากให้ตัดเงินe-purse ตัดจากบัตรนักศึกษาได้
               1.2  e-purse อยากให้ทำง่ายกว่านี้ หรือสามารถทำธุรกรรม เติมเงินในช่องทางอื่นๆนอกจากการติดต่อโดยตรงจากธนาคาร
               1.3  การเติม Purse เติมง่ายนะคะ แต่พอไม่อัพเดต ต้องทำหลายรอบมากกว่าจะได้ และจุดเติม Purse ก็น้อยด้วยค่ะ
               1.4  E-purse หาที่เช็คเงินยากต้องใช้เลขหลักบัตร แต่พบปัญหาเลขบัตรลอก ต้องเสียเวลาไปธนาคาร ควรมีการปรับระบบการเติมเงิน
               1.5  E-purse เติมกับตู้เอทีเอมยาก เ็มในเว็บไซต์ก็ยากต้องเติมกับธนาคารซึ่งรอคิวนาน และตู้เติมโควต้าปริ้นมีจำนวนน้อยอีกทั้งบางเครื่องยังไม่สามารถใช้งานได้
               1.6  ทำไมไม่ให้เงินในpurseเป็นอันเดียวกันกับเงินในบัญชี
               1.7  ตอนขอเอกสารแล้วไม่สามารถจ่ายเงินผ่าน Purse ได้นั้นทำให้ต้องไปจ่ายที่ธนาคารซึ่งมันทำให้ช้า ยุ่งยากและเสียเวลามากเกินไป รบกวนพิจารณาปรับปรุงส่วนนี้
  1. ระบบเว็บไซต์
                2.1  อย่าให้เว็บล่ม
                2.2  พัฒนาเว็บให้รวดเร็ว
                2.3  ระบบที่ดูทันสมัย
                2.4  พัฒนาเว็บ reg tu ให้มีความเสถียรเพิ่มขึ้น
                2.5  เว็บ นศ. ต้องใส่รหัสทุกครั้ง 15 ไม่ได้ใช้จะล็อคทันทีอยากให้กดออกจากระบบเองมากว่า
                2.6  ปรับปรุงเว็บไซต์
                2.7  ขั้นตอนต่างๆในเว็บควรสะดวกกว่านี้
                2.8  เพิ่มขนาดในเว็บ
                2.9  ปรับปรุงเว็บไวต์ + จ่ายเงินสดหน้าเคาท์เตอร์ที่ขอได้เลย ไม่ต้องให้ไปธนาคาร เสียเวลาจ้า
                2.10 แอฟtu regมีประโชน์น้อยมากและอินเทอร์เน็ตไม่สวย ไม่น่าใช้งาน น่าจะมีข้อมูลอื่นๆให้เยอะกว่านี้ เช่นตารางกิจกรรมประจำปี ตารางเรียน
                2.11 รบกวนพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถรับรองผู้เข้าใช้มากๆในเวลาเดียวกันได้เพราะเกิดปัญหาเว็บล่มในวันลงทะเบียน และทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนวิชาที่ต้องการได้
                2.12 ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้ารหัสhttps:ทั้งเว็บไซต์รวมทั้งบังคับRedirectเว็บไซต์ให้เป็นhttps:โดยอัตโนมัติ
                2.13 จัดหน้าเว็บไซต์ให้ซับซ้อนน้อยลง
                2.14 มีหลายเว็บไซต์เกินไป ทำให้งง
                2.15 ระบบAndroid ไม่สามารถเข้าใช้www.reg.tuได้
                2.16 ควรพัฒนาเว็บมหาลับทางด้านนี้ให้อยู่ในรูปแบบแอฟพลิเคชั่น เพื่อให้การใช้งานและเข้าถึงข้อมูลง่าย และสะดวกกว่าเดิม
  1. การทำงาน
                3.1  ระบบเสถียรกว่านี้/ปิดสักห้าโมงเย็นก็ยังดี ถ้าคนเลิกเรียน16.30 ต้องการติดต่อจะได้มีเวลา
                3.2  ควรเปิดสำนักทะเบียนถึง17.00น.
                3.3  ควรมีการเปิดบริการวันหยุด
                3.4  นาจะเปิดบริการช่วงพักกลางวัน
                3.5  เวลาเปิดทำการให้เร็วขึ้น
                3.6  เนื่องจากนศ.มีเรียน 09.30-16.30 ช่วงเวลาที่สะดวกในการติดต่อคือช่วงพักเที่ยง อยากให้เจ้าหน้าที่ให้บริการช่วง 12.00-13.00น. ด้วย โดยแบ่งเวรกันให้บริการ
  1. Application
                4.1  ทำApplication ให้ดีขึ้นเรื่อยๆ
                4.2  ปรับApplication ให้เสถียรและใช้งานได้อย่างสะดวกเพิ่มฟังก์ชั่นให้มากกว่าที่มีอยู่
                4.3  ควรมีแอปพลิแคชั่นเพื่อดูเกรด
                4.4  ทำแอฟให้เหมือน ABAC ใช้งานง่ายมาก
                4.5  ควรทำให้แอป reg.tu  สามารถเข้าใช้งานใน andriod
  1. Facebook
                5.1  ส่งข้อความทางเฟสบุคได้
                5.2  รายงานข่าวในfacebookให้มากกว่านี้
                5.3  เฟสบุคมีประชาสัมพันธ์ที่ดีกว่าในเว็บ
                5.4  พนักงาน(แอดมิน)ตอบไม่ดี ไม่ใส่ใจและอยากให้เพิ่มเวลาเปิดสำนักทะเบียน
 
  1. ระบบบริการทางการศึกษา
                6.1  ออกเกรดไวๆ ตู้รับใบรับลองอัตโนมัตเคยใช้แล้วปริ้นไม่ออก
                6.2  บางวิชาห้องเรียนไม่ขึ้นให้ในตาราง
                6.3  ออกเกรดให้เร็วขึ้น ประกาศเกรดเร็วๆหน่อย อาจารย์ส่งไปนานแล้วแต่ก็ยังไม่ออกสักที
                6.4  ไปยื่นขอคำร้องเปลี่ยนชื่อตั้งแต่ปีที่แล้ว ตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนให้เลย
                6.5  เข้าระบบนักศึกษาแล้วชอบเด้งว่าไม่ปลอดภัย แก้ไขด่วนจิตตกมาก
                6.6  ตอนสอบเอกเทศสัญญา 1 reg TU มีการเปลี่ยนห้องสอบ ทำให้ไปที่ห้องสอบเก่าที่ประกาศไว้ เลยไปสอบไม่ทัน สอบตกไป 4 คะแนน !!
  1. เจ้าหน้าที่
                7.1 ทำงานให้รวดเร็วขึ้น
                7.2  ความรวดเร็วในการดำเนินเอกสารต่างๆ
                7.3  ควรยิ้มแย้มแจ่มใสในการให้บริการ
                7.4  พนักงานควรพูดจาให้สุภาพ และควรให้บริการตามเวลาราชการ
                7.5  ความกระตือรือร้นที่จะส่วนแก้ปัญหาของนักศึกษา
                7.6  พี่พนักงานชอบเหวี่ยง
                7.7  อยากให้เจ้าหน้าที่พูดน้ำเสียงดีๆ
                7.8  พัฒนาการให้คำปรึกษาเวลาโทรสอบถาม
                7.9  เจ้าหน้าที่อารมณ์ดีหน่อยนะคะ
                7.10 ช่วยให้คำแนะนำแบบสุภาพ ไม่ใช้อารมณ์
                7.11 มีมารยาทมากกว่านี้
                7.12 ไม่ไล่ น.ศ. ไปเติมเพิร์ท เดินกลับไปกลับมาเสียเวลา กดบัตรคิวหลายรอบ
                7.13 ควรกระตือรือร้นในการถามคำถามมากกว่านี้ เพื่อข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักศึกษา
                7.14 ปรับรุงเรื่องน้ำเสียงการให้คำปรึกษา เพราะนักศึกษามีความหวาดกลัว ขอท่านโปรดพิจารณาถึงการช่วยเหลือด้วยสุภาพ
                7.15 ควรให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
                7.16 ควรพูดจาดี
                7.17 อยากให้พนักกงานเลิกตอบคำถามแบบห้วนๆ และมีความจริงจังกับงานมากขึ้น ช่องทางการตืดต่อก็ไม่ใส่ใจ เบอร์ติดต่อมีหลายเบอร์ทำไมเมื่อติดต่อได้แค่เบอร์เดียว และโปรดแนะนำผู้อื่นอย่างสุภาพอ่อนน้อมเป็นกันเอง และในสิ่งที่พอจะช่วยได้ ไม่ใช่โยนงานทั้งหมดไล่ให้ไปติดต่อฝ่ายอื่นอย่างเดียวเพียงเพราะไม่ใช่งานของตนเอง
  1. สถานที่
                8.1  ที่นั่งเล็กไปหน่อย
                8.2  เพิ่มจำนวนโต๊ะที่ให้บริการ
                8.3  ทำประตูสับสน
  1. ADM
                9.1  มีเครื่องอัตโนมัติมากขึ้น ระบบจ่ายเงินได้เลยและควรมีฝ่ายการเงินแพ่อจะได้ไม่ต้องไปธนาคาร
                9.2  กระจาย Automatic Document Machine ให้ครอบคลุมหลายพื้นที่และพัฒนาคุณภาพเครื่องให้ดีขึ้น
                9.3  A D M พังบ่อยมากไปมา 3-4 ครั้งไม่เคยใช้ได้สักครั้ง
  1. อื่น ๆ
                 10.1  พัฒนาทุกด้าน
                 10.2  ควรมีระบบขอใบรับที่สะดวกและรวดเร็วกว่านี้
                 10.3  แบบสอบถามให้ทำเป็นGoogle from
                 10.4  มีแชทในแฟนเพจและไลน์
                 10.5  อยากให้มี ID LINE สำหรับการติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่เพิ่ความสะดวกมากขึ้น
                 10.6  เวลาบัตร น.ศ. หายอยากให้มารับสำนักทะเบียนเลยไม่ต้อง ไปที่ธนาคาร
                 10.7  อยากให้สามารถจ่ายเงินสดได้เลยโดยไม่ต้องไปธนาคารเพื่อเอาใบไปจ่าย เพราะคิวยาวมากทำให้เสียเวลา
                 10.8  เปิดโควตาวิชาในคณะให้มากกว่านี้ เนื่องจากลงไม่ทัน สางผลติ่หน่วยกิต
                 10.9  อยากให้ระบุสอบกลางภาคก่อนเพิ่มถอน
                 10.10 อยากให้สำนักทะเบียนนักศึกษาทำได้มากกว่าให้บริการด้านงานทะเบียน แต่อยากได้มีความรู้ในงานอื่นนอกจากงานตัวเองไว้บ้างด้วยเพื่อแนะนำผู้เข้ามาใหม่ซึ่งไม่รู้ว่ามีบริการอะไรบ้าง
                 10.11 การประชาสัมพันธ์ในส่วนต่างๆ ไม่สามารถเข้าถึงได้ทุกคน
                 10.12 ต้องการให้แจ้งข้อมูลข่าวสาร ผลการศึกษา ให้รวดเร็วกว่าเดิม
                 10.13 สามารถชำระค่าน้ำไฟได้โดยไม่ต้องโหลดแอพ TU-DOME เนื่องจากไม่ชอบการใช้แอพนั้น
                 10.14 อยากให้แจ้งข้อมูลที่ชัดเจน ไม่เปลี่ยนไปมา เพราะจะทำให้เป็นปัยหาต่อการเรียน
                 10.15 บอร์ดไม่ค่อยเด่นชัด และอยากให้ประกาศเกรดให้รวดเร็วกว่านี้เนื่องจากประกาศเกรดช้ามาก
                 10.16 ลดค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองนศ.
                 10.17 ควรให้โควต้าเครื่องปรินท์เร็วกว่านี้หน่อยคะ
 
เอกสารอ้างอิง
Likert, Rensis A. (1961). New Patterns of Management. New York: McGraw-Hill Book Company Inc.