กิจกรรมแลกเปลี่ยน...เรียนรู้ ภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1


  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานทะเบียนนักศึกษาจัดกิจกรรมดี ๆ “กิจกรรมแลกเปลี่ยน...เรียนรู้ ภายในมหาวิทยาลัย” (TU – REG CoPs_Forum) ครั้งที่ 1  ที่จัดโดยคณะกรรมการจัดทำองค์ความรู้ของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา(KM) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานบริการทางการศึกษาของสถาบัน คณะ และโครงการต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับผู้ปฏิบัติงานสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและได้แนวทางปฏิบัติงานที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ปฏิบัติงานเพื่อแนะนำ ให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงาน ได้รับการตอบรับจากเครือข่ายทั้งหมด 25 หน่วยงาน และมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 102 คน ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

   
     โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า เป็นการแลกเปลี่ยนประเด็น การรับสมัคร TCAS กระบวนงานรับเข้าระดับบัณฑิตศึกษา  ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ โดยคุณกรกนก ประภาสโสภณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา ขั้นตอนการส่งหลักฐานการแจ้งจบการศึกษา และการบันทึกการจัดตารางเรียนตารางสอน โดยคุณสุภาวดี คำม่วง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานทะเบียนและวัดผลและในช่วงบ่ายเป็นการแลกเปลี่ยนการซักซ้อมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลการศึกษาจะหน่วยงานต่าง ๆ มายังสำนักงานทะเบียนฯ โดยคุณสาริยา นวมจิต  หัวหน้างานแผนและบริหารงานสำนักงานทะเบียน  และการขอเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์และช่องทางการให้บริการของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา โดยคุณบุญจิรา ภู่เงิน หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร


 กิจกรรมดังกล่าวยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เตรียมพบกับการแลกเปลี่ยน...เรียนรู้ได้อีกในครั้งต่อไป “กิจกรรมแลกเปลี่ยน...เรียนรู้ ภายในมหาวิทยาลัย” (TU – REG CoPs_Forum) ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์