กิจกรรมแลกเปลี่ยน...เรียนรู้ ภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2

19-03-2562วันที่ 8 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ จัดกิจกรรม “กิจกรรมแลกเปลี่ยน...เรียนรู้ ภายในมหาวิทยาลัย” (TU – REG CoPs_Forum) ครั้งที่ 2  ที่จัดโดยคณะกรรมการจัดทำองค์ความรู้ของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา(KM) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานบริการทางการศึกษาของสถาบัน คณะ และโครงการต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์กับผู้ปฏิบัติงานสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและได้แนวทางปฏิบัติงานที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ปฏิบัติงานเพื่อแนะนำ ให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงาน ณ ห้อง LT1 ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


โดยกิจกรรมเป็นการแลกเปลี่ยนประเด็นกระบวนงานรับเข้าศึกษา  โดยคุณบุญจิรา ภู่เงิน หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร, ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปี พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ยังการเเนะนำ พูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียนฯ ท่าพระจันทร์


กิจกรรมแลกเปลี่ยน...เรียนรู้ ภายในมหาวิทยาลัย (TU – REG CoPs_Forum) ครั้งที่ 2 นี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าขาดความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่สละเวลาอันมีค่า มาร่วมพูดคุย เและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสำนักงานทะเบียนนักศึกษา