สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

13-05-2562

วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมี ดร.ธวัทชัย สุวรรณพงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และโครงสร้างกายภาพ วิทยาเขตตรัง ให้การต้อนรับ.
           สำนักงานทะเบียนนักศึกษา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ สมภาร รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหาร และ ดร. ธนาธร ทะนานทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากรสำนักงานทะเบียนนักศึกษาฯ ร่วมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงาน และการให้บริการเกี่ยวกับงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสององค์กร.
          สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารและทีมงานทุกท่าน จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ที่ให้การตอนรับ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสตอนรับและดูแลคณะจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ในโอกาสต่อไป.