กิจกรรมการบรรยายหัวข้อ “การปรับตัวเพื่อรองรับยุคดิจิทัล 4.0”

24-05-2562

วันนี้ (24 พ.ค. 62)  สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการบรรยายหัวข้อ “การปรับตัวเพื่อรองรับยุคดิจิทัล 4.0”

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการให้บริการแก่ นักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลและหน่วยงานภายนอก จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในการกำหนดยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการองค์กร การกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อรองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่โลกในยุคดิจิทัล 4.0

เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรสำนักงานทะเบียนฯ มีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมเกี่ยวกับการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 4.0 จึงได้จัดกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ “การปรับตัวเพื่อรองรับยุคดิจิทัล 4.0”  บรรยายโดย อาจารย์ สัญญา เศรษฐพิทยากุล กรรมการผู้อำนวยการศูนย์ยุทธศาสตร์การจัดการ ณ ห้องขุมทรัพย์แห่งปัญญา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์