สำนักงานทะเบียนนักศึกษา จัดทำโครงการพบปะเครือข่ายผู้รับบริการ ภายใต้กิจกรรม “สำนักงานทะเบียนสัญจร”

20-06-2562


เมื่อวันที่ 18 และ 19 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานทะเบียนนักศึกษาได้ดำเนินการจัดทำโครงการพบปะเครือข่ายผู้รับบริการ ภายใต้กิจกรรม “สำนักงานทะเบียนสัญจร”

คณะผู้บริหารสำนักงานทะเบียนนักศึกษา นำโดย รศ. ดร. ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา, นางกรกนก ประภาสโสภณ หัวหน้างานรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัตินักศึกษา และนางสุภาวดี คำม่วง หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล พร้อมด้วยบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการทำงานและการให้บริการระหว่างสำนักงานทะเบียนฯ กับคณะต่าง ๆ ณ คณะศิลปศาสตร์และสหเวชศาสตร์ นอกจากนี้ ยังเป็นการรับฟังปัญหา และข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานจากคณะ