สำนักงานทะเบียนนักศึกษา จัดทำโครงการพบปะเครือข่ายผู้รับบริการ ภายใต้กิจกรรม “สำนักงานทะเบียนสัญจร ครั้งที่ 3”

06-08-2562

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานทะเบียนนักศึกษาได้ดำเนินการจัดทำโครงการพบปะเครือข่ายผู้รับบริการ ภายใต้กิจกรรม “สำนักงานทะเบียนสัญจร ครั้งที่ 3/2562”  ณ ห้องประชุม 314 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

คณะผู้บริหารสำนักงานทะเบียนนักศึกษา นำโดย รศ. ดร. ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา, รศ. ดร. พิพัฒน์ สมภาร รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารพร้อมด้วยรักษาการเลขานุการ สำนักงานทะเบียนฯ และบุคลากรสำนักงานทะเบียนฯ ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการทำงานและการให้บริการระหว่างสำนักงานทะเบียนฯ กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง นอกจากนี้ ยังเป็นการรับฟังปัญหา และข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานจากคณะสำนักงานทะเบียนนักศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้รับบริการทุกกลุ่มของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ทั้งนี้ เพื่อจะได้นำข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุง พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป


เรียบเรียงโดย  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร