โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยสำนักงานทะเบียนนักศึกษา หลักสูตร “ฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ และการช่วยชีวิตเบื้องต้น”

10-09-2562

วันที่ 9 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา โดยงานอาคารสถานที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ และการช่วยชีวิตเบื้องต้น ณ อาคารสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้ความรู้จากผู้เชียวชาญที่มีประสบการและความรู้ในการอบรมการรักษาความปลอดภัยด้านอัคคีไฟ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ


การฝึกอบรมในครั้งนี้ บุคลากรสำนักงานทะเบียนฯ ได้ร่วมฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติตนในกรณีการเกิดเพลิงไหม้ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงวิธีการดับไฟในสถานการณ์ต่าง ๆ อีกด้วย


 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร
เรียบเรียง